Nawigacja

Ezoteryka, Grawitony, Karma

Zewnętrzne pole fermionów, czyli każdej cząstki o niepełnym stanie energii (1/2,3/4), powstaje, gdy energia będąca skierowaną do wnętrza - a tak jest, gdy pozostaje w bezwzględnym połączeniu ze źródłem - zmienia kierunek i kieruje się na zewnątrz. Powstaje zewnętrzne pole, które reaguje ze światem zwykłej materii, którą postrzegamy. W odniesieniu do człowieka, powstaje ego - zmysłowy stan istnienia. Oddala się od źródła, ale nie mogąc utracić połączenia, powraca i ponownie oddala się. Ten cykl powtarza się nieustannie z olbrzymią częstotliwością tworząc falę grawitacyjną, której składową są grawitony.

Grawitony są siłą utrzymującą cząsteczki materii, w stosunku do zewnętrznego świata, świata materialnego. Natomiast wewnętrzna energia, dąży do łączenia się tychże cząsteczek w pary. Gdy jest dostatecznie skupiona - zwrócona do wnętrza - powoduje rozpad zewnętrznego pola, które było utrzymywane przez tą energię, lecz skierowaną na zewnątrz. Ten proces powoduje powstawanie nowego stanu istnienia, niezależnego od materii, tym samym braku odniesienia dla grawitacji i zaistnienie w innej rzeczywistości, innym świecie, bez ograniczeń determinujących fizyczny świat - powrót do początkowego stanu.

Nauka, chcąc kontrolować stan cząsteczek, które pozostają naładowane, będąc podatnymi na przenikanie grawitonów i przez nie przyciągane, dąży do istnienia w nowym stanie bez utraty zewnętrznego pola, co w świecie ducha jest gwałtem. Z punktu widzenia fizyki, aby zaistnieć w innym świecie konieczne jest zniwelowanie działania grawitonów bez utraty ładunku, czyli utraty stanu pierwotnego, którym dla fizyki jest zwykła materia. Uzyskanie takiego stanu, powoduje czasowe zaistnienie - tylko w czasie działania pola, które niweluje działanie grawitonów - w świecie pozamaterialnym, nieograniczonym przez czas i przestrzeń. Ta potencjalna możliwość, wpływa na manipulacji czasem i przestrzenią.

Ewangelia przedstawia ten stan słowami: "Owoce chcą, drzewa nienawidzą"". W rozumieniu i istnieniu duchowym, grawitony, nie przeszkadzają w przejściu w inny stan istnienia. Główną siłą działania jest świadomość zjednoczona z wiarą, - autonomicznym prawem wewnętrznym, które posiada każda najmniejsza cząstka. Powoduje to utratę ładunku zewnętrznego, przez skupienie się na wewnętrznym. Powstaje nowy stan istnienia, niezależny od czasu i przestrzeni. Istnienie w tym stanie, tylko przez właściwą, wewnętrzną siłę człowieka, zapisaną w nim, i każdej najmniejszej cząsteczce przez Boga.

Ten stan - proces usuwa działanie karmy - wymazuje ją. Przestaje ona istnieć, ponieważ przestaje istnieć pole zewnętrzne. Tworzenie karmy, jest to zapisywanie wszystkich stanów człowieka, na poziomie subatomowym, w polu silnych i słabych sił wewnątrz atomowych. Tym zapisem są pragnienia, myśli, potrzeby, tworzone obrazy, emocje, które już są wpływem karmy i ulegają dalszym modyfikacjom przez nie radzenie sobie z nimi. Jakakolwiek myśl zapisywana jest w energii pola subatomowego. Aby nie czynić tego, a tym samym ją wymazać, nie można niczego oceniać ani wybierać, a pozwolić się kształtować wewnętrznej sile, najmniejszej cząsteczki, przez jej niczym nieograniczone pulsowanie źródła, w którym jest Prawo Boskie.

Każde działanie, nie wynikające z wewnętrznego prawa tworzy iluzję, która jest narzuconą przez myśl formą projekcji, zapisaną w polu wewnątrz atomowym. To te zapisy są siłą determinującą istnienie i cele człowieka. Nie można inaczej ich usunąć, jak tylko przez WIARĘ, wewnętrzne pole energii, PRAWA, które dąży do spajania wbrew grawitacji, wszelkiego istnienia, w cząsteczki o spine całkowitym - całkowitej energii(1,2) - siłą wewnętrznego pola pełni. Człowiek tak naprawdę nie ma wyboru, albo będzie żył zdeterminowany zapisem w polu subatomowym, z którym nic nie może zrobić, lub całkowicie oddać się Bogu przez wiarę, i być zadowolonym ze swojego życia. To jest jego jedyna możliwość wyboru.

W odniesieniu do człowieka ładunkiem zewnętrznym człowieka, są prawa przodków, i indywidualne jego wybory niezgodne z prawem PEŁNI, tzn. iluzja, które są przekazywane na poziomie subatomowym, pól silnych i słabych. Rozerwanie pól silnych wewnątrz atomowych wyzwala energię użytą w wybuchu atomowym. Żadna forma fizyczna nie jest w stanie tego przetrwać. Wiara jest łagodnym przejściem ze śmierci do Życia. Jezus w Ewangelii mówi: "Kto słucha słów, tego który mnie posłał, nie idzie pod sąd, ale ze śmierci przechodzi do życia" (Ew. św. Jana).

Ireneusz Wojciechowski, 2004-11-18
Wygenerowano w sekund: 0.04
1,569,684 unikalne wizyty