Nawigacja

Artykuły: Wykłady PDF

DZIESIĘĆ PANIEN-CÓRKI BOGA - Łódź 02-08.04.2016r.
Pięć mądrych to są wiara, miłość, radość, pokój, nadzieja. Jeśli mają je ci, którzy wierzą we Mnie, stają się one przewodnikiem dla wierzących we Mnie i w Tego, który Mnie posłał.
Kim są więc te głupie? Powiedział nam: Słuchajcie. Rozsądek, poznanie, posłuszeństwo, cierpliwość i miłosierdzie, one to zasnęły w nich, w tych, którzy wierzą i wyznają Mnie, lecz nie pełnią mych przykazań.


Pobierz plik

GRÓB JEZUSA CHRYSTUSA-WROTA DO NIEBA - Łódź 19.03.2016r.
I odwalił kamień od grobu, aby mogły wejść do miejsca życia, do grobu życia, do grobu, w którym jest życie i zmartwychwstanie, gdzie jest to rubież nieba, rubież królestwa, miejsce, gdzie królestwo Boże w pełni się objawia i się w pełni wypełniło. I nie weszły do grobu, ale wyszły z grobu do miejsca narodzenia, do miejsca powstania, do miejsca, gdzie zradzają się w Chrystusie, dla Chrystusa, gdzie stają się oblubienicami, stają się niewiastami w pełni.

Pobierz plik

CHRYSTUS PRZYWRÓCIŁ NAM NIEBIAŃSKĄ DOSKONAŁOŚĆ - Łódź 09.01.2016r.
To Chrystus wybawił nas, przywrócił nam odwieczną niebiańską doskonałość, tą którą mieliśmy ze zrodzenia. Przywrócił nam jedność z Bogiem, przywrócił nam łaski, przywrócił nam doskonałość, przywrócił nam czystość, przywrócił nam jedność z Bogiem przez Wieczne Przymierze.

Pobierz plik

JESTEŚMY KRÓLESTWEM BOGA - Łódź 26.02.2016r
Ap 5,9-10 «Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi»

Pobierz plik

"TEN, CO OTWIERA, A NIKT NIE ZAMKNIE" - Łódź 20.02.2016r
Ap 3,7-8 To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, I Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed Tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś Moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia.

Pobierz plik

PRZYMNAŻAJMY CHWAŁY JEZUSOWI CHRYSTUSOWI - Łódź 23.01.2016r.
I dlatego tutaj Duch Boży nawołuje nas do silnego i ścisłego stanięcia po stronie prawdy, czyli po stronie chwały, aby przymnażać chwały Jezusowi Chrystusowi (...) Przymnażanie chwały Chrystusowi, przymnażanie chwały Jego krwi, przymnażanie chwały Jego krzyżowi, nas czyni zwycięzcami, którzy są w zbrojach jaśniejących chwałą Bożą, tarczami i mieczami obosiecznymi, a także puklerzami, które nas chronią przed wszelkim zwiedzeniem. Idziemy jako zwycięzcy. Jesteśmy zwycięzcami, ponieważ Chrystus jest zwycięzcą i daje nam zwycięstwo, a zwycięstwo nasze jest z tego, że chwały Mu przymnażamy.

Pobierz plik

BOŻE MIŁOSIERDZIE - Łódź 15.01.2016r
Miłosierdzie jest darmową mocą, darmowym wyzwoleniem człowieka.
Miłosierdzie - ono ratuje nas wszystkich.
Miłosierdzie - czyli Chrystus, Bóg ratuje wszystkich ludzi na ziemi bez żadnej różnicy.


Pobierz plik

PRAWO STAROŻYTNE; KTO STANIE NA POCZĄTKU TEN POZNA KONIEC - Murzasichle 12.2015r
Zadanie zadane na początku świata przez Boga, możemy nazwać to jako Starożytne Prawo, o którym już niewielu pamięta, albo prawie nikt nie pamięta, że takie prawo zaistniało, że takie prawo istnieje, że człowiek stworzony został na wzór i podobieństwo Boga dla tego stworzenia, aby poszedł to stworzenie wydobyć z udręczenia.
Chrystus mówi: kto stanie na początku, ten pozna koniec. Ale kto nie stanie na początku, nie będzie znał końca. I dlatego ten, który nie stoi na początku nie zna końca, ale gdy stanął na początku zna koniec.


Pobierz plik

UFAĆ JAK ŚWIĘTA MARIA MATKA BOŻA - Łódź 31.10.2015r
Ufność to jest ta natura dziecięca, która jest pozbawiona rozumu, pozbawiona wszystkiego co zniewala człowieka, jest czystą naturą oddania. A Święta Maria Matka Boża nam ukazuje, że ufność pokonuje wszystko to, co jest w nas niedoskonałe.

Pobierz plik

GRZECHU PIERWORODNEGO NIE MA NA CAŁEJ ZIEMI - Łódź 18.12.2015r
1 J 2,2 On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata.
Pamiętać trzeba o tym bardzo wyraźnie: jak mieliśmy grzech z powodu Adama, tak nie mamy już w tym miejscu Adama, ale w tym miejscu mamy obrońcę, który stanął dokładnie w miejscu Adama - Nowego Adama - obrońcę, który w tym miejscu jest i grzech pierworodny na nas już nie ciąży.


Pobierz plik

GRZECH PIERWORODNY ZOSTAŁ ZNIESIONY PRZEZ ŚMIERĆ JEZUSA CHRYSTUSA - Łódź 12.12.2015r
1 J 4,10 W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Rz 4,25 On został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.

Rz.5.18 "A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. 19 Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi".

Pobierz plik

ŚWIĘTA MARIA MATKA BOŻA BOGURODZICA WSPÓŁODKUPICIELKA MA WSZYSTKO TO CZEGO MY POTRZEBUJEMY - Łódź 20.11.2015
Święta Maria Matka Boża Bogurodzica współodkupicielka jest tą, która ma w sobie wszystkie te przymioty, które są potrzebne człowiekowi doskonałemu. [...] W sobie ma doskonałą ufność Bogu, ma wszystkie przymioty dziecięctwa, wszystkie przymioty owoców Ducha Świętego, darów Ducha Świętego, ma wszystko w sobie, całą pokorę, całą ufność, całe „Fiat”. Dlatego Ona jest naszym „Fiat”, którego tak bardzo potrzebujemy. I Ona ma w sobie wszystko, czego my potrzebujemy, tutaj w tej naszej fizycznej naturze [...]

Pobierz plik

UFNOŚĆ BOGU - Łódź 17-23.10.2015
Ufność to stan, który nie wynika z naszego umysłu, z naszego rozumu, on wynika z naszego serca. W naszym sercu jest ufność, jest, ona po prostu tam jest. Ufność to jest natura dziecka, w dziecku ufność jest naturalną rzeczą, naturalnym stanem, dziecko po prostu ufa, ufa Bogu z całej siły. [...]
Ufność to świadomość tego, kto zadaje nam pracę, kto daje nam próbę, doświadczenie i zadanie, że Ten, który nam je daje jest doskonały, dobry, jest idealny, nie chce nas skrzywdzić, chce nas umocnić, chce dać nam odnalezienie w sobie tej siły, którą On w nas poszukuje. Czyli ufność oznacza trwać w tym, który jest doskonały [...]


Pobierz plik

NOWE JERUZALEM - Łódź 09.10.2015
A do Nowego Jeruzalem nie możemy inaczej wejść jak tylko przez Chrystusa. On jest Bramą, Drogą, Prawdą i Życiem. [...] Modlitwa Pańska jest fundamentem, który nie jest samodzielną budowlą, która nic nie oznacza, ale budowlą, która jest dokładnie przygotowana na posadowienie ośmiu filarów zwycięstwa Chrystusowego, aby na nim istniała Świątynia Nowego Jeruzalem, w którym wszyscy wierzący w Chrystusa mieszkać będą, gdzie śmierci już nie będzie, ale będzie panowanie, wieczne życie. I nie będzie już światła świecy, światła lampy ani słońca, tylko światłość Boga będzie nieustannie oświetlać, gdzie nie będzie już klątwy, jest tak napisane w Apokalipsie świętego Jana rozdział 22, werset 3.

Pobierz plik

OSIEM AKTÓW JEROZOLIMY WEDŁUG MODLITWY PAŃSKIEJ - Łódź 19-25.09.2015
Teraz już nie będziecie odmawiali Modlitwy Pańskiej bez doświadczania i widzenia i świadomości Jerozolimy, nie będzie to pusta modlitwa, nie będzie to modlitwa, która mówi o czymś, o czym nie wiecie dokładnie i nie rozumiecie, ale będzie mówiła dokładnie o wydarzeniach ośmiu dni od Niedzieli Palmowej do Zmartwychwstania [...]

Pobierz plik
Wygenerowano w sekund: 0.04
1,354,792 unikalne wizyty