Święta Maria Matka Boża Bogurodzica Współodkupicielka ma w sobie wszystko to, czego my potrzebujemy

Fragmenty wykładu z Łodzi z dnia 20.11.2015r.

[...] Święta Maria Matka Boża Bogurodzica współodkupicielka jest tą, która ma w sobie wszystkie te przymioty, które są potrzebne człowiekowi doskonałemu. Czyli ma w sobie całe Fiat. Fiat po hebrajsku oznacza w tłumaczeniu na polski „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa Twojego”, czyli ufam Tobie z całej mocy, czyń we mnie, bo cokolwiek czynisz, jest dla mnie dobre. Czyli to jest ufność.
[...]

Jezus Chrystus wisząc na krzyżu mówi do świętej Marii Matki Bożej takie słowa: niewiasto oto syn twój, synu oto Matka twoja. I od tej godziny święty Jan wziął ją do swojego domu. I tutaj zauważamy tą sytuację, że Jezus Chrystus Świętą Marię Matkę Bożą ukazał świętemu Janowi jako tą, która jest jego przewodniczką, jest tą która ma sobie wszystko to czego on potrzebuje, Ona zastępuje Jego tutaj w tej chwili, jak On był Jej synem, tak teraz święty Jan jest Jej synem. I święta Maria Matka Boża ma w sobie cały przymiot doskonałości. Już święty Archanioł Gabriel w owym czasie kiedy przychodzi do Niej i mówi:
- Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Tyś między niewiastami.
A Ona mówi:
- Skąd taka pochwała od Boga, pozdrowienie od Boga?
- Bo jesteś pełna łaski. Poczniesz i porodzisz Syna.
- A jak to się stanie, gdy Ja męża nie znam?
- Duch Święty Cię ocieni.
A Ona mówi:
- Dobrze, dobrze, tak, nie mam nic przeciwko temu. Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego.

I Ona jest naturą naszej najgłębszej tajemnicy.

Dlatego, aby święty Jan mógł odnaleźć najgłębszą tajemnicę życia Jezusa Chrystusa, musi ją poznać przez Świętą Marię Matkę Bożą, musi być posłuszny Matce, w której jest pełne FIAT i w której są wszystkie przymioty doskonałości, czyli przymioty dziecięctwa.

W Niej jest dziecięctwo, w Niej jest nicość, słabość, bezsilność, niezaradność, bezradność, bezbronność, uległość i ufność.

W Niej są wszystkie owoce Ducha Świętego: opanowanie, łagodność, dobroć, wierność, uprzejmość, cierpliwość, pokój, radość i miłość.

W Niej są wszystkie dary Ducha Świętego: mądrość, rozum, rada, męstwo, ufność, pobożność, bojaźń Boża.

W Niej są całe prawa miłości: miłuj Pana Boga swojego z całego swojego serca i bliźniego swego jak siebie samego.

W Niej jest cała ta natura, więc Ona ma w sobie wypełnioną całą naturę tej doskonałości, bo nic z siebie nie stanowi. To Bóg jest tym, który Jej życie prowadzi.

Ona jako mała dziewczynka przez Annę i Joachima została oddana do świątyni, aby już od dziecięctwa najmniejszego, aby wypełniała tylko i wyłącznie wolę Boga, została oddana jako serva, czyli jako służąca, jako służba w służbie Bogu. I Ona niczego innego nie znała, jak tylko służbę Bogu. I ta służba Bogu tak się spodobała, że do Niej przyszedł.

I Ona jest nową Ewą, jest naszą naturą niewidzialną w nas.
[...]

I my i święty Jan otrzymuje właściwą pomoc, aby się mogło wypełnić to, co Chrystus kładzie na Jana i ukazał Janowi i wszelkiemu człowiekowi. Czyli mówi mu: „Oto Matka twoja”. I on Ją przyjmuje, bo słowa Jego są najważniejsze. I wypełnia wszystko to, co Ona ma w sobie, co Ona mu każe, każe oznacza co ma w sobie. A co Ona ma w sobie? W sobie ma doskonałą ufność Bogu, ma wszystkie przymioty dziecięctwa, wszystkie przymioty owoców Ducha Świętego, darów Ducha Świętego, ma wszystko w sobie, całą pokorę, całą ufność, całe „Fiat”. Dlatego Ona jest naszym „Fiat”, którego tak bardzo potrzebujemy. I Ona ma w sobie wszystko, czego my potrzebujemy. Ona ma w sobie wszystko czego my potrzebujemy tutaj, w tej naszej fizycznej naturze, tej która przez zmysłowość w tym świecie jest istniejąca i można by powiedzieć zniewolona przez zmysłowość, przez posiadanie.
[...]

Święta Maria Matka Boża nam otwiera tą przestrzeń. Ona jest bez grzechu poczęta, bez grzechu pierworodnego, Jej ciemność nie ogarnia, ona jest światłością, Ona jest mocą, w której Bóg Ojciec, Syn Boży Chrystus Pan i Duch Święty istnieją bez ograniczeń tam w głębi, tam w Niej. Ona jest światłością, która zstępując do głębi, ciemność Jej nie ogarnia. Bo jest światłością, której ciemność nie ogarnia, zaprowadza światłość, ład i porządek. To nie nasza praca tam cokolwiek daje, to Jej obecność. Jej obecność przywraca nam, naszej naturze człowieczeństwo, do którego zobligował nas Jezus Chrystus dając Świętą Maryję Matkę Bożą świętemu Janowi, umiłowanemu swojemu uczniowi, czyli ci, którzy naprawdę kochają Chrystusa, oni Ją znajdują w taki właśnie sposób, że będą wypełniali Jej przymioty. A Jej przymiotami jest ufność, oddanie, jest „Fiat”, jest całe posłuszeństwo Bogu. Ona zaprowadza ten porządek całkowity w nas, tam w głębi tak ogromnie głębokiej, że gdy patrzymy na tą głębię, to ona jest pod stopami głęboko naszymi, tam głęboko pod naszymi stopami. A gdy jesteśmy w tym stanie z Nią zjednoczeni, to jesteśmy jak małe dziecko, które nie chce nic innego, tylko wypełniać to, co Ona nakazuje. Czyli stajemy się jak małe dzieci, które słuchają Matki i nic im innego nie potrzeba, tym dzieciom, jak tylko słuchać Matki, bo w Niej jest wszystko co im jest potrzebne. I stajemy się na powrót dziećmi tymi małymi, które całkowicie porzucają tą naturę zwiedzenia i naturę osobowości ziemskiej, która wynika z samorealizacji, z samoleczenia, z samodziałania, z samoweryfikacji, gdzie idą szeroką drogą, jakoby wiedzieli gdzie idą. Tutaj właśnie jesteśmy jak małe dziecko, a ta część, która jest zła, to ona jest wściekła na tą podstawę, na tą naszą postawę, wściekła jest na Świętą Maryję Matkę Bożą, że w ogóle została zaproszona przez nas, że w ogóle tam przyszła. A przyszła dlatego, ponieważ Jan Ją przyjął „i od tej godziny wziął Ją do siebie”. A on jest Jej posłuszny, wypełnia wszystko to, co w Niej już jest – „Fiat”, czyli „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa Twojego”. W Niej jest cała natura naszej podstawy tej wewnętrznej, w Niej jest wszystko czego potrzebujemy, naprawdę, w Niej jest wszystko czego potrzebujemy, w Niej jest całe nasze „Fiat”, bez Niej „Fiat” nie jesteśmy w stanie powiedzieć.
[...]

Pamiętajcie, że Święta Maria Matka Boża w nas istnieje przez ufność, ufność która jest naturą dziecięctwa. Ufność nie wynika z naszej woli, ale ufność wynika z porzucenia wszelkich sposobów, wszelkiej umiejętności, całkowicie oddania się Jej naturze. Ona ma w sobie całą naszą umiejętność, całe nasze FIAT, którego tak potrzebujemy.
[...]

Wygenerowano w sekund: 0.03
1,372,122 unikalne wizyty