Niewiasta, która porodziła Mężczyznę

W Ap.Św.Jana w rozdziale 12 jest mowa o Niewieście obleczonej w Słońce, która pod stopami ma Księżyc a wokół głowy wieniec z dwunastu gwiazd. Jest nią Św.Maria Matka Boża.Od 6 wersetu opis obejmuje okres, w którym Jezus Chrystus rozpoczyna publiczną działalność, która trwała wg.Ap.13.5 czterdzieści dwa miesiące tj. trzy i pół roku. Ten werset może być niezrozumiały, ale gdy zrozumiemy słowa Piłata skierowane do Jezusa Chrystusa, który mówi, że może Go uwolnić czy skazać. Ew.J.19.11. "Jezus odpowiedział: «Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry"[...]Jezus Chrystus jest Bogiem, ma władzę nad wszystkim. Nie może się ostać bestia w Jego Obecności, gdyby nie dano jej możliwości przetrwania czterdziestu dwóch miesięcy - do czasu ukrzyżowania. Ew.J.12.31 "Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. 32 A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». 33 To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć". W rozdziale 12.6.Ap.Św.Jana także podany jest ten sam okres czasu wyrażony w dniach. Jest ich tysiąc dwieście sześćdziesiąt i także jest to trzy i pół roku. Święta Maria Matka Boża jest bardzo ważna w dziele Odkupienia, dlatego jest przygotowane przez Boga miejsce. Ap.12.6 "A Niewiasta zbiegła na pustynię,
gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga,
aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni".Tam jest ukryta przed smokiem-szatanem. Gdy Jezus Chrystus zwiastuje Królestwo Boże, Jego Matka nie bierze aktywnego udziału w tym dziele oprócz kilku wyjątków: wesele w Kanie Galilejskiej-Ew.wg.Św.J.2.3-5, Mt.12.46-47[...]Poniżej w wersetach opisane jest uwolnienie ludzkości od grzechu pierworodnego, strącenie szatana. Jezus Chrystus cierpi i umiera na Krzyżu uwalniając i usprawiedliwiając człowieka. Przed Śmiercią mówi: Matko oto Syn Twój, do Jana, umiłowanego ucznia mówi, synu oto Matka twoja. W tym czasie ujawnione jest dzieło Zbawcze Matki Bożej, o którym nie wiedział diabeł, bo był skupiony na nienawiści do Jezusa Chrystusa. Ona była ukryta, chroniona przez Boga do dzieła Nowej Ewy - Wypełnienia Prawa. Ap.12.7"I nastąpiła walka na niebie:
Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem.
I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie,
8 ale nie przemógł,
i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.
9 I został strącony wielki Smok,
Wąż starodawny,
który się zwie diabeł i szatan,
zwodzący całą zamieszkałą ziemię,
został strącony na ziemię,
a z nim strąceni zostali jego aniołowie.
10 I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego
i władza Jego Pomazańca,
bo oskarżyciel braci naszych został strącony,
ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
11 A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka
i dzięki słowu swojego świadectwa
i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci". Ap.12.13."A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię,
począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę 14 I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego,
by na pustynię leciała na swoje miejsce,
gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu,
z dala od Węża." >Porodziła Mężczyznę< jest odniesieniem do Posłania przez Boga Adama, aby wydobyć z udręczenia stworzenie.Rz.8.19 "Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. 20 Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał - w nadziei, 21 że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. 22 Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia". Jezus Chrystus Jest Nowym Adamem. a Święta Maria Matka Boża Jest Nową Ewą i Jan, umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa, jest Synem Bożym z mocy Ducha Świętego i jednocześnie jest Doskonałym Stworzeniem, które zradza Matka Boża - Nowa Ewa, i w którym to jest Pełnia Ojca.Z tą Pełnią posłał Bóg Adama I Ewę do stworzenia.To zadanie dopiero wypełnił Jezus Chrystus i Święta Maria Matka Boża. Grzechu pierworodnego, który powstał przez nieposłuszeństwo Adama i Ewy już niema. Ap.12.10 "I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego
i władza Jego Pomazańca,
bo oskarżyciel braci naszych został strącony,
ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
11 A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka
i dzięki słowu swojego świadectwa".17 "I rozgniewał się Smok na Niewiastę,
i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa,
z tymi, co strzegą przykazań Boga
i mają świadectwo Jezusa".
i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci.
Tym.2.5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, 6 który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. 7 Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem - mówię prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan we wierze i prawdzie. Kol.1.26 Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, 27 którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was - nadzieja chwały. 28 Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie. 29 Po to właśnie się trudzę walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie.
Wygenerowano w sekund: 0.07
1,457,933 unikalne wizyty