Modlitwa do Świętej Marii Matki Bożej

2P 1,19: "Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach." Niech w was świeci lampa, dzisiaj - proroctwa jak lampa, aż do czasu, aż przyjdzie gwiazda poranna - Święta Maria Matka Boża, która objawia tajemnice, gdzie Duch Święty mi objawił Modlitwę, która brzmi:
ŚWIĘTA MARIO MATKO BOŻA
GWIAZDO PORANNA JUTRZENKO
KTÓRA ŚWIECISZ
W NASZYCH SERCACH
I ROZŚWIETLASZ MROKI ZIEMSKIEJ NATURY
ROZKAZUJĄC CIEMNOŚCIOM ABY ZAJAŚNIAŁY ŚWIATŁOŚCIĄ
KTÓRA MODLISZ SIĘ
ZA NAMI ODKUPIONYMI
DROGOCENNĄ KRWIĄ
JEZUSA CHRYSTUSA
I PROWADZISZ NAS
SYNÓW SWOICH
SYNÓW JUTRZENKI POTOMKÓW NIEWIASTY
PROWADZISZ NAS DO ZBAWIENIA
KTÓRZY PRZYOBLECZENI
W ZBROJĘ BOŻĄ
MIAŻDŻĄ GŁOWĘ
SZATANOWI
A DO TEGO CELU
ZOSTALI STWORZENI
NA POCZĄTKU ŚWIATA.
Ty prowadzisz nas do zbawienia, prowadzisz nas ku tej prawdzie, ku wypełnieniu dzieła Pańskiego, które zostało zadane na początku świata. A Chrystus nas ponownie przywrócił do tej chwały, przywrócił nas do życia, przywrócił nas, stwarzając. Bóg stworzył nas w Chrystusie Jezusie nowym stworzeniem, abyśmy dzieło to dokonali, ponieważ piękna jest córka ta, która przez Boga została stworzona i ma Życie Jego. Dla niej to stworzył nas, abyśmy z nią jedno ciało stanowili, jedno życie, jedną prawdę. (Fragment webinarium z 30.04.2020r)

Webinarium - 30.04.2020r.

Dzień dobry Państwu, na webinarze czwartkowym, wyjątkowo czwartkowym, bo jutro mamy 1 maja - wolny dzień od pracy.
Proszę zauważyć, na ostatnim webinarze był przedstawiony bardzo ciekawy werset, który jest niezmiernie w tej chwili ważny. Dlaczego? Proszę zauważyć taką ciekawą sytuację - nie odnajduję wersetów w Piśmie Świętym, to one mnie odnajdują. Jak one mnie odnajdują? Czytam werset i nagle ten werset jest niezmiernie dla mnie ważny, otworzył calkowicie nową przestrzeń, całkowicie, która przedtem nie była widziana; nagle ona jest. Nagle ona jest,
i ją rozumiem, nagle jest głębia; Duch Święty objawia tajemnice, które były przedtem zakryte. Proszę zauważyć, czytałem werset, jak już rozmawialiśmy - 1 List św. Piotra rozdział 3 werset 18 i 19, ale nie czytaliśmy do końca 20-go. Przeczytam teraz także 20, abyście Państwo zobaczyli jaki czas w tej chwili przyszedł i jaka jest prawda dzisiejszej rzeczywistości, dzisiejszego objawienia. 1P 3, 18 Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. 19 W Nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu. Tu jest napisane [zbawienie], właściwie - wolność - bo jest w Psalmach napisane: ogłosił wolność, otworzył więzienia i puścił ich wolno, uwolnił. I teraz 20 werset tłumaczy co to są za duchy: 20 niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego. Czyli są to duchy z poprzedniego świata, sprzed potopu, nie są to duchy, które są dzisiejszymi duchami ludzi umarłych, bo dzisiejsze duchy ludzi umarłych, którzy nie zgadzali się z Bogiem są synami buntu, oni są podobni do upadłych aniołów. A tutaj jest mowa o pięknej córce ziemskiej. A na dowód tego, że to jest właśnie o tym, zacytuję tu jeszcze: 1P 3, 20 niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. I teraz Państwu przedstawię co oznacza 20 werset. Jest on bardzo wyraźnie ukazany i rozszerzony w księdze Izajasza rozdział 54, i to jest cały rozdział, jest to 17 wersetów, to nie jest dużo, kiedyś kiedy nie rozumieliśmy tego, ciągnęły się one i ciągnęły, tak jak Pieśń nad Pieśniami. A dzisiaj czytamy początek, i po prostu, pyk, i już jest koniec, chciałoby się dalej, ale jest koniec. I proszę zauważyć, to właśnie mówi o tych duchach, którym poszedł zwiastować wolność, jest napisane w Iz 54: 1 Śpiewaj z radości, niepłodna, któraś nie rodziła, wybuchnij weselem i wykrzykuj, któraś nie doznała bólów porodu! Bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan ... I dalej o tym duchu: 4 Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości. I nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa. 5 Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel ...


Link do nagrania z Webinarium - 30.04.2020r.

Webinarium - 25.04.2020r.

Dzień dobry Państwu, spotykamy się w sobotę 25 kwietnia 2020 roku na webinarium sobotnim. Rozpoczniemy nasze spotkanie. Nasze spotkanie proszę Państwa jest, jak już mówiliśmy, w czasie kiedy zbliża się 3 maja. Na początku dzisiejszego spotkania chcę powiedzieć o tym, że w 1884 roku, 13 października, Leon XIII miał wizję; po mszy wszedł w taki stan wewnętrznego uniesienia i zobaczył szatana stojącego przed Jezusem Chrystusem, który krzyczał do Niego: zniszczę Twój Kościół, zniszczę Twój Kościół. I Leon XIII to w ekstazie widzi - zniszczę Twój Kościół. A Jezus Chrystus mówi spokojnym, lekkim głosem: Jeśli możesz, to zniszcz. Czego potrzebujesz powiedz mi, czego potrzebujesz? - Więcej czasu, 75 do 100 lat potrzebuję czasu; i większą władzę nad tymi, którzy mi służą, czyli których już zwiodłem. - Dobrze dostaniesz więcej czasu, a który to czas wybierasz? - Nadchodzący wiek, czyli XX. Jezus Chrystus mówi: dobrze, masz 100 lat.
I mówi Chrystus: a Ja będę dawał siłę wszystkim moim sługom, aby trwali w chwale.
I proszę zauważyć, kiedy to się zaczęło. Święto Świętej Marii Matki Bożej Królowej Polski zostało ustalone przez Benedykta XV w 1920 roku na 3 maja. Wcześniej było 2 maja, ale ostatecznie jest 3 maja. To jest dosyć ciekawa sytuacja, bo było 2 maja i przeniesione zostało na 3 maja, a Intronizacja w Polsce była 19 i 20 listopada, czyli jest też ten czas jednego dnia różnicy tworzący całość. I właśnie proszę zauważyć, w 2020 roku, teraz 3 maja, mija 100 lat władzy szatana, którą szatan otrzymał od Chrystusa, gdzie szatan nie zdawał sobie sprawy z tej sytuacji, że Jezus Chrystus pozwala szatanowi to czynić, ponieważ i tak szatan służy Chrystusowi, tylko w swojej arogancji nie jest w stanie tego pojąć i zrozumieć. A Jezus Chrystus na ten czas przeznaczył - tak jak było na poprzednim spotkaniu powiedziane - przeznaczył czas dopełnienia zła, czas dopełnienia miary zła. I to jest czas dopełnienia miary zła, gdzie ci, którzy są złem stają się jeszcze bardziej źli; a ci, którzy są prawdą stają się coraz bardziej umocnieni w chwale Bożej, bo Chrystus Pan daje im szczególną siłę.


Link do nagrania z Webinarium - 25.04.2020r.

Webinarium - 21.04.2020r.

Dzień dobry państwu, we wtorek 21 kwietnia 2020 roku. Proszę Państwa, rozpoczniemy nasze następne webinarium. Musimy jasno wiedzieć co się dzieje w świecie, ale nie, oczywiście to co się dzieje w świecie w sensie to co Państwo widzicie; nie chcę o tym mówić, bo to wiadomo - koronawirus, szukanie władzy i inne rzeczy. Ale chodzi o tą sprawę o czym się nie mówi. Realizuje się Apokalipsa, realizuje się dopełnienie zła. Bóg Ojciec powoduje tą sytuację, że na ten czas jest wyznaczone dopełnienie zła. I możemy zauważyć jak wszyscy ludzie na świecie z rządów przeganiają się co do zła, czyli co do władzy, co do pomysłów jeśli chodzi o szarych ludzi, powiedzmy szarych, dla nich szarych; ludzi - jaki kaganiec im założyć, jaką obrożę, jak mocno zacisnąć, aby nie utracili życia, albo żeby nie ugryzł, ale żeby chodził w sposób wydawałoby mu się wolny. Człowiek, który żyje w Bogu, tak jak Jezus Chrystus, który przyszedł na świat 2000 lat temu, narodził się w okresie zaborów, zaborów rzymskich. Ówcześni ludzie widząc wielką charyzmę Chrystusa i wielki posłuch, wielką siłę duchową Jego, chcieli Go wykorzystać do tego, aby był przywódcą rewolucji i żeby pokonać Rzymian. Jezus Chrystus powiedział: słuchajcie, Ja nie przyszedłem wyzwolić was spod wpływu zaborcy, który jest zaborcą waszego ciała, ale przyszedłem wyzwolić was spod władzy grzechu. Waszym prawdziwym problemem jest grzech, nie zaborca. Zaborca dręczy wasze ciało, a wy dręczycie swoją duszę. Więc musicie we właściwy sposób odnaleźć relację między sobą a Bogiem, a nie udręczać się tym, co tak naprawdę jest w tym momencie nieistotne i nieważne...
Rzekli Mu uczniowie Jego: „Poucz nas o miejscu, w którym ty jesteś, ponieważ trzeba nam, abyśmy go szukali". Rzekł im: „Kto ma uszy, niech słucha. Istnieje światłość w człowieku światłości i on oświetla cały świat. Gdy nie oświetla, jest ciemność". (Ewangelia Tomasza (24), Apokryfy Nowego Testamentu)


Link do nagrania z Webinarium - 21.04.2020r.

Webinarium - 17.04.2020r.

Dzień dobry państwu, spotykamy się 17 kwietnia 2020 roku na webinarium. Webinarium, które w tej chwili coraz bardziej objawia nam tajemnicę, ten czas; webinarium i ten czas objawiają tajemnicę coraz głębszego stawania się, ujawniania tajemnicy, która na ten czas została przez Boga wyznaczona. Bo na ten czas jest wyznaczona tajemnica objawienia się synów Bożych. Tak, odczuwam bardzo mocno, bardzo silne oddziaływanie z okresu dwutygodniowego od 3 maja do 17 maja. To jest otwarta przestrzeń, wręcz otwarty nowy świat, który będzie otwarty przez okres około dwóch tygodni, który sprowadzi na ten świat ogromną potężną siłę, siłę synów Bożych, czyli Człowieka Światłości. Ponieważ ten dzień, o którym w tej chwili mówimy to jest 3 maja, a to jest 1260 dni na które została ukryta Niewiasta. A Niewiasta po 1260 dniach jest objawiona, ujawniona. I mamy tutaj Ap 12,13: A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. I to jest ten czas.

Link do nagrania z Webinarium - 17.04.2020r.

Webinarium - 10.04.2020r.

Dzień dobry państwu. Rozpoczniemy dzisiejszy piątkowy webinar, w bardzo ważnym dniu. Ogólnie kościół chrześcijański, można bardziej powiedzieć kartagiński, obchodzi w ten dzień śmierć Chrystusa. Ale tak naprawdę to jest śmierć nasza w Chrystusie. Dzisiaj jest ogromnie ważny dzień, bo dzisiaj dwa tysiące lat temu, Chrystus uśmiercił naszą grzeszną naturę w swoim Ciele przybitym do Krzyża. I to mówi św. Paweł w Liście do Galatów rozdział 2 werset 19: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża; a jednocześnie mówi też w Liście do Rzymian rozdział 6 werset 3: Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Co to znaczy chrzest? - Ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, uwierzyli też, że zostali uśmierceni.

Link do nagrania z Webinarium - 10.04.2020r.

Webinarium - 07.04.2020r.

Dzień dobry państwu. Webinarium nasze musimy rozpocząć nie li tylko w czasie pandemii, ale w czasie także trzeciego biada. Proszę Państwa, istnieje trzecie biada, ono działa nieustannie, i ono będzie działało przez 1335 dni - jest napisane bardzo wyraźnie w Księdze Daniela (Dn 12,12). Jest to taki okres, który jest bardzo mocno naładowany wszystkimi wydarzeniami. Jesteśmy w czasie, gdzie Księga Daniela, Apokalipsa, Księga Jeremiasza, pandemia, NWO i wszystko inne w jednym czasie wszystko staje się i działa teraz. Wszystkie rzeczy dzieją się w jednym czasie, i proszę zauważyć, one są w taki sposób ustalone przez Boga, aby się działy w tym czasie i w tej chwili. Jak przeczytacie Państwo Ewangelię według św. Marka rozdział 13, jest tam bardzo wyraźnie napisane:
Mk 13,1-2: Gdy wychodził ze świątyni, rzekł Mu jeden z uczniów: «Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle!» Jezus mu odpowiedział: «Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». I chodzi o tą sytuację, że nie chodzi o kamienie, ale chodzi o tych, którzy chcieliby w jakiś inny sposób, zawłaszczyć lud Pański, który Jezus Chrystus nabył sobie na własność - Tt 2,14: wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.


Link do nagrania z Webinarium - 07.04.2020r.

Webinarium - 03.04.2020r.

Dzień dobry państwu.
W tym momencie człowiek światłości pojawia się dlatego, że woła Boga i wierzy w Boga, że przysłał Syna swojego, który swoją potęgą i swoją mocą, swoją Miłością do Boga i posłuszeństwem, pokonał naszą niewolę wynikającą z nieposłuszeństwa Adama i Ewy, uśmiercił naszą naturę grzeszną, która nie jest naszą śmiercią, ale śmiercią zła; a życie duszy, które On w sobie zachował, skierował ku Życiu, które w Nim zostało stworzone przez Boga Ojca dla nas. I gdy jednoczymy się z tym Życiem, jednoczymy się ze swoją pamięcią kim jesteśmy, bo to jest pamięć nasza, pamięć naszego początku, pamięć naszego jestestwa, pamięć naszego dzieła, pamięć naszego sensu istnienia, pamięć Miłości Boga, pamięć naszej miłości do Boga, pamięć naszej miłości do stworzenia, pamięć naszej miłości do pięknej córki ziemskiej, pamięć naszego posłania, abyśmy poszli i wykonali dzieło, bo czeka na nas ta, której obiecano że przyjdziemy.


Link do nagrania z Webinarium - 03.04.2020r.

Webinarium - 28.03.2020r.

Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, jak Państwo zauważyliście, nasze spotkanie nie jest to tylko spotkaniem takim, żeby sobie po prostu pogadać, ale ono jest rzeczywistym stanem prawdziwej natury wewnętrznej. Każdy człowiek ma naturę wewnętrzną duchową, jest naprawdę żywą naturą. Może niektórzy z Państwa dowiadują się pierwszy raz, że coś takiego w Państwu istnieje, że w ogóle istnieje jakieś życie duchowe, że nie tylko jest życie fizyczne i jest tylko umysł, który może nauczyć się wykorzystywać lub nie. Jest życie naprawdę duchowe, jesteśmy wewnętrznym człowiekiem, duchowym człowiekiem. Po prostu musimy pamiętać o tej sytuacji, że jeśli się mamy od kogoś uczyć, to wybierajmy najlepszych. Kiedyś ktoś mnie się spytał, dlaczego wierzę w Jezusa Chrystusa, dlaczego czytam Ewangelię św. Jana, św. Pawła w sensie listów. I ja mówię wtedy: wiecie, jak mam się uczyć od kogoś, to uczę się od najlepszych, nie szukam lichych i słabych. Jeśli ktoś ma ode mnie wymagać coś co jest sensowne, to niech wymaga ode mnie tego co prowadzi mnie do Chwały Bożej, a nie wymaganie dla samego wymagania, sztuka dla sztuki; niech mnie gdzieś to zaprowadzi. I dlatego powiedziałem, że jeśli mam mieć nauczyciela, to niech będą to najlepsi nauczyciele, a nie przeciętni.

Link do nagrania z Webinarium - 28.03.2020r.

Webinarium - 24.03.2020r.

Dzień dobry Państwu, rozpoczniemy Webinar 24.03.2020 roku. Proszę Państwa, jak zawsze musimy pamiętać o tym, że najważniejsza jest nasza postawa duchowa. Nasza postawa duchowa w tym czasie, kiedy dzieją się te wszystkie obostrzenia, i można było powiedzieć – koronawirus, musimy pamiętać o bardzo ważnym wersecie Ap 3, 10-11: Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał! Tutaj musimy pamiętać, że ta postawa, postawa właściwa duchowa, powoduje to że Chrystus Pan, Bóg Ojciec naszą duchową naturę umieszcza ponad zamieszaniem ziemskim, ponad zawieruchą, ponad próbą, i wtedy czujemy ciszę, pokój, dosłowny, ale dosłowną ciszę dosłowny pokój, czujemy prawdziwą opiekę Bożą i nie dotykają nas wszystkie te sytuacje, które z zewnątrz przychodzą i chcą człowieka udręczyć.

Link do nagrania z Webinarium - 24.03.2020r.

Webinarium - 20.03.2020r.

Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, Webinar - czyli pierwsze takie spotkanie, pierwsze spotkanie które jest internetowe, ponieważ taki jest w tej chwili wymóg i musimy w taki sposób to czynić.
Link do nagrania z Webinarium - 20.03.2020r.

Film

Dokument

"Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem" (Hi 42:5)

Ciało jest przeznaczone do tego, aby w nim oglądać chwałę Bożą. Chrystus przywrócił nas do postawy Hiobowej i daje nam Hioba jako przykład na dzisiejsze czasy. Hiob jest doskonałością, który ukazuje, że w ciele zaprowadza porządek Bożej natury. Człowiek cieleśnie musi uświadomić sobie doskonałą postawę: Któż jak Bóg. Hiob ma tą postawę. On zaświadcza o tym swoją całą naturą. Mimo, że jego ciało jest pod wpływem trądu, to nie pozwala by trąd ciała, który dotknął skóry jego, dotknął też jego duszy. Nieustannie trwa w doskonałości i z całą usilnością mówi: Jestem sprawiedliwy.
Wygenerowano w sekund: 0.06
1,595,613 unikalne wizyty