Wykład-webinarium - 23.05.2020r.

Dzień dobry Państwu, w sobotę 23-go maja 2020r. Proszę państwa rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie. Jak zawsze nasze spotkanie związane jest - zawsze i to zawsze - z rozwojem wewnętrznym duchowym, i nie takim płaskim, który jest z piaskownicy, tylko najgłębszym pojęciu rozwoju duchowego.
Jest to o człowieku światłości.
Człowiek światłości to jest ten, którego prowadzi Duch Święty. Ale musimy pamiętać o tej sprawie, że człowiek światłości, to ten, który jest świadomy bezgrzeszności wynikającej z niewinności danej przez Chrystusa, która jest ujawniona w Liście św. Pawła do Rzymian rozdział 5, werset 17-19 i oczywiście też w innych rozdziałach jest bardzo wyraźnie ukazana. Więc tutaj musimy pamiętać o tym, że człowiek światłości to jest ten człowiek, który jest świadomy Odkupienia, świadomy jest niewinności, nieustannie chwali Boga; tak jak "syn marnotrawny", który uświadomił sobie swoje położenie, a jednocześnie wie o tym, że jest synem i że wdzięczność za wszystko, musi być Ojcu dana.
Po prostu chcę Państwu powiedzieć, że jesteście Państwo człowiekiem światłości, gdy wierzycie całkowicie Chrystusowi Panu, nie z powodu logiki, rozumienia, tylko po prostu tak jak dziecko. Jak dziecko - gdy Ojciec mówi dziecku: tam jest to i to; dziecko tego nie widziało, a mówi: tak, dobrze, że to jest tam i ja cieszę się, że to jest tam. I nie definiuje tego, nie stara się tego sprawdzić, po prostu wie, że tam to jest. I gdy dorasta, wybiera się tam, i to tam znajduje. To jest ufność. I dlatego, kiedy Bóg mówi, abyście uwierzyli w Chrystusa Pana i stali się człowiekiem światłości, nie myślimy o tym, tylko stajemy się nim i czynimy to co do nas należy. Po prostu czynimy. Gdy czynicie, diabeł się strasznie boi waszej pewności. Co to znaczy? Ufność nasza polega na przekonaniu, że gdy prosimy Boga zgodnie z Jego wolą, daje nam to, o co Go prosimy, a właściwie już mamy (1J 5,14). Inna Ewangelia: Gdy będziecie pewni w swoich sercach, stanie się. Pewni w waszych sercach, czyli gdy zaufacie Bogu, że On jest z wami, i gdy poprosicie Go o to, co On chce wam dać, to już się stało i już to macie. Więc chodzi o prostotę, naprawdę niezmiernie prostotę wielką i pozbycie się umysłu jako weryfikatora. A umysł będzie w dalszym ciągu w was działał jako wyrażenie chwały Bożej, a nie jako kontroler i ten, który mówi: tak, tak, nie, nie. Po prostu oddajecie się Duchowi Świętemu, umysł powinien wyrażać chwałę Bożą, bo nie jest do tego, aby sprawdzać prawidłowość tego, co Bóg mówi, ale po to by wyrażać chwałę Bożą.


Link do nagrania z wykładu - 23.05.2020r.
Link do wideo - 23.05.2020r na YouTube

Webinarium - 19.05.2020r.

Dzień dobry Państwu, rozpoczniemy wtorkowy webinar 19-go maja 2020r. Jesteśmy w tej chwili w czasie wielkiej transformacji, którą myślę, że wszyscy odczuwają na swój sposób. Bardzo dużo ludzi odczuwa niespokojne sny, konieczność dokonania wyboru, stany ciała, które nagle się pojawiły, czy nagłe zakłócenia, które nie istniały wcześniej. Ale jeśli chodzi o takie wewnętrzne podświadome stany to jest konieczność wyboru, jakiś stan niepokoju, stan konieczności dokonania zmiany w swoim życiu.
Proszę zauważyć, dzisiejszy wykład, spotkanie, webinarium, możecie Państwo odczuwać szczególny stan obecności Ducha, Miejsca Świętego Świętych, tam gdzie emanuje czystość Matki. Tej, która pozostaje razem z Arcykapłanem. Jak weszła z arcykapłanem, który odszedł, to Ona pozostała, wprowadzona już całkowicie i aż na wieki przez Chrystusa Pana, który jest Arcykapłanem na wieki. Święta Maria Matka Boża, Ona jest tam i Ona została objawiona teraz, Jej czas, Jej tajemnica, tajemnica Niewiasty przyobleczonej w Słońce, która pod stopami ma księżyc, a wokół głowy diadem z dwunastu gwiazd. To Ona w ówczesnym czasie porodziła Syna Mężczyznę, a dzisiaj w tym czasie rodzi Mężczyznę (Ap 12), jako ta, której dzieło Najwyższego Kapłana zostało dane, aby zrodzić potomstwo, zrodzić synów Bożych, których zradza jako kapłanów - kapłanów dla dzieła. Dzieła jakżeż na tym świecie bardzo zapomnianego. I nie tylko zapomnianego, ale bardzo niechcianego. Aby Ziemia została przywrócona do chwały Nieba, do chwały dziedzictwa Niebios, żeby przywrócona została jej chwała Niebios, która została jej dana razem ze zrodzeniem, razem ze stworzeniem. Na początku już była wielka, już na początku została zrodzona jako doskonałość świata materialnego, zaczątek świata materialnego, gdzie przez stworzenie objawiła w całym wszechświecie materii, która została stworzona bez świadomości duchowej, duchową naturę materii, przemienienia.
Dziękuję Państwu za uwagę. Oddaję Państwa Bogu Ojcu w opiekę przez Miłosierdzie Boże, abyście Państwo radośnie mogli dążyć ku temu, do czego zostaliście wezwani. I ten czas także wzywa was ku doskonałości, która nie jest wam ostatecznie obca, ale ukryta. I szukajcie jej głęboko, bo ona jest tam i was wzywa.


Link do nagrania z Webinarium - 19.05.2020r.

Webinarium - 15.05.2020r.

Dzień dobry Państwu, na webinarium piątkowym 15-go maja 2020 roku. Proszę Państwa, jesteśmy w trzynastym dniu tej przemiany głębokiej, która rozpoczęła się 3-go maja. Ten czas, który się rozpoczął po Intronizacji 1260 dni, skończył się dokładnie o północy 2-go maja. 3-go maja o godzinie 0 rozpoczął się piętnastodniowy stan, można powiedzieć, przemiany, drogi. Bo rozmawialiśmy o dwóch tygodniach, ale to jest przecież od 3-go maja włącznie do 17-go, to jest piętnaście dni. Dzisiaj znajdujemy się w trzynastym dniu tej przemiany. Jutro jest 14-ty i 15-ty dzień. Co to znaczy tych piętnaście dni? Proszę zauważyć, bardzo ciekawa rzecz, bo on jest związany ściśle ze Świętą Marią Matką Bożą. I nie tylko związany ze Świętą Marią Matką Bożą dlatego, ponieważ tak myślimy, ale dlatego że Chrystus wyznaczył Świętą Marię Matkę Bożą przez 1260 dni, na ten czas. Bo Intronizacja dokładnie była w dniu, w którym jest święto Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Króla Wszechświata - to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo nasze poprzednie spotkanie było o stworzonej Ziemi, pięknej cudownej Ziemi, która była pierwszą Ziemią, Ziemią która została stworzona dla wszelkiego stworzenia. Bo wszystko co istniało na początku było materialne, jak to powiedział święty Paweł w: 1Kor 15, 46 Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. I rzeczywiście na początku było to, co fizyczne. I dlatego Ziemia objawiła duchową naturę, początek duchowej natury fizyczności wszelkiej, którą Bóg objawił dla wszelkiego stworzenia, które stworzył. I dlatego chcę powiedzieć, że Chrystus Pan Król Wszechświata przyszedł, aby odnowić tą tajemnicę, aby ona stała się w pełni ziszczona; tajemnicę duchowego wzrostu wszelkiej materii, która ostatecznie musi poznać swojego Stwórcę. Bo Stwórca stworzył tą materię nie po, żeby ona sobie istniała, ale po to, aby także w rezultacie - można powiedzieć - ewolucji duchowego wzrostu poznała też swojego Stwórcę i stała się podobna do Niego. Gdzie odnajdujemy tą właśnie tajemnicę? To jest: Kol 3, 9-10 boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu, według obrazu Tego, który go stworzył.

Link do nagrania z Webinarium - 15.05.2020r.

Webinarium - 09.05.2020r.

Dzień dobry Państwu, rozpoczniemy webinarium sobotnie 9-go maja 2020 roku. Proszę Państwa, jesteśmy w bardzo radosnym i głębokim czasie głębokiej transformacji. Nie wszyscy ten czas odczuwają jako czas radosny, ponieważ istnieje koronawirus, niepokój, rozdarcie. Ale istnieje też świat nieba, a świat nieba jest nadrzędnym stanem nad stanem ziemskim, o czym mówi św. Jan w Apokalipsie, Ap 3, 10-13: Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść (która właściwie nadeszła) na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał! Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. I tutaj właśnie radość jest, ponieważ radość wynika z tego, że zachowujemy nakaz Boży. Trzymaj co masz oznacza nakaz Boży, którego słuchasz, którego się trzymasz, on cię czyni bezpiecznym. Więc w tym momencie następuje tak odwieczna prawda; Duch Boży panuje nad materialnym światem i wtedy, kiedy my naprawdę ufamy Bogu, to nie tylko jest to ufność w rozumieniu ludzkim, ale jest to ufność, która działa w taki sposób, że gdy ufamy Bogu, także zmienia się nasza odporność, nasza odporność w organizmie, ma inną strukturę, ona inaczej działa, budzą się siły odporności, które w naturalny sposób nie funkcjonują.

Link do nagrania z Webinarium - 09.05.2020r.

Webinarium - 05.05.2020r.

Dzień dobry Państwu, rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie. Jak wiecie Państwo, 2 maja skończyło się 1260 dni, gdzie została ujawniona Niewiasta, a jednocześnie skończyło się 100 lat działania szatana. I w tej chwili rozpoczął się okres 1000 lat szczęśliwości, który Chrystus w tej chwili otwiera. Ale, gdy rozpoczął się ten okres czasu od 3 maja końca działalności szatana, w sensie takiej, że szatan może kusić ile chce; w tej chwili już może to tylko czynić, jeśli człowiek się z tym zgadza. Ale my będąc w Świętej Marii Matce Bożej, bo Ona w tej chwili przychodzi; przez te dwa tygodnie od 3 maja do 17 maja będzie nieustannie rozszerzać się i rozszerza się ten wpływ potężnej mocy Świętej Marii Matki Bożej, który uwalnia wewnętrzną naturę od zła. I kiedy czyny nasze są dobre, są doskonałe, to radość Pańska w nas działa, radość Świętej Marii Matki Bożej nas wspiera, bo na dzisiejszy czas, na ten czas została Ona dana.
Duch Święty mi ujawnił taką rzecz, że ten czas dwóch tygodni jest podobny do otwarcia Morza Czerwonego, gdy Izraelici wyszli z Egiptu, doszli do Morza Czerwonego, Mojżesz uderzył w wody Morza Czerwonego i ono się otworzyło. Izraelici weszli na suche dno i przeszli na drugą stronę. Jest to także przez dzisiejsze rozumienie dostrzegane - pozostawienie starego życia, całkowicie pozostawienie starego życia i rozpoczęcie całkowicie nowego życia - w tej chwili także jest ta sytuacja. I to jest ten dwutygodniowy okres czasu, kiedy jest otwarte to przejście. Ci, którzy przechodzą wybrali wiarę. Ci, którzy nie przechodzą w tej chwili, wybrali drogę trwogi. Ten czas jest czasem rzeczywistego przejścia, gdzie przechodząc w tej chwili ten okres czasu, musimy wykorzystać go jak najlepiej. Czytaj więcej ...


Link do nagrania z Webinarium - 05.05.2020r.

Modlitwa do Świętej Marii Matki Bożej

2P 1,19: "Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach." Niech w was świeci lampa, dzisiaj - proroctwa jak lampa, aż do czasu, aż przyjdzie gwiazda poranna - Święta Maria Matka Boża, która objawia tajemnice, gdzie Duch Święty mi objawił Modlitwę, która brzmi:
ŚWIĘTA MARIO MATKO BOŻA
GWIAZDO PORANNA JUTRZENKO
KTÓRA ŚWIECISZ
W NASZYCH SERCACH
I ROZŚWIETLASZ MROKI ZIEMSKIEJ NATURY
ROZKAZUJĄC CIEMNOŚCIOM ABY ZAJAŚNIAŁY ŚWIATŁOŚCIĄ
KTÓRA MODLISZ SIĘ
ZA NAMI ODKUPIONYMI
DROGOCENNĄ KRWIĄ
JEZUSA CHRYSTUSA
I PROWADZISZ NAS
SYNÓW SWOICH
SYNÓW JUTRZENKI POTOMKÓW NIEWIASTY
PROWADZISZ NAS DO ZBAWIENIA
KTÓRZY PRZYOBLECZENI
W ZBROJĘ BOŻĄ
MIAŻDŻĄ GŁOWĘ
SZATANOWI
A DO TEGO CELU
ZOSTALI STWORZENI
NA POCZĄTKU ŚWIATA.
Ty prowadzisz nas do zbawienia, prowadzisz nas ku tej prawdzie, ku wypełnieniu dzieła Pańskiego, które zostało zadane na początku świata. A Chrystus nas ponownie przywrócił do tej chwały, przywrócił nas do życia, przywrócił nas, stwarzając. Bóg stworzył nas w Chrystusie Jezusie nowym stworzeniem, abyśmy dzieło to dokonali, ponieważ piękna jest córka ta, która przez Boga została stworzona i ma Życie Jego. Dla niej to stworzył nas, abyśmy z nią jedno ciało stanowili, jedno życie, jedną prawdę. (Fragment webinarium z 30.04.2020r)

Webinarium - 30.04.2020r.

Dzień dobry Państwu, na webinarze czwartkowym, wyjątkowo czwartkowym, bo jutro mamy 1 maja - wolny dzień od pracy.
Proszę zauważyć, na ostatnim webinarze był przedstawiony bardzo ciekawy werset, który jest niezmiernie w tej chwili ważny. Dlaczego? Proszę zauważyć taką ciekawą sytuację - nie odnajduję wersetów w Piśmie Świętym, to one mnie odnajdują. Jak one mnie odnajdują? Czytam werset i nagle ten werset jest niezmiernie dla mnie ważny, otworzył calkowicie nową przestrzeń, całkowicie, która przedtem nie była widziana; nagle ona jest. Nagle ona jest,
i ją rozumiem, nagle jest głębia; Duch Święty objawia tajemnice, które były przedtem zakryte. Proszę zauważyć, czytałem werset, jak już rozmawialiśmy - 1 List św. Piotra rozdział 3 werset 18 i 19, ale nie czytaliśmy do końca 20-go. Przeczytam teraz także 20, abyście Państwo zobaczyli jaki czas w tej chwili przyszedł i jaka jest prawda dzisiejszej rzeczywistości, dzisiejszego objawienia. 1P 3, 18 Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. 19 W Nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu. Tu jest napisane [zbawienie], właściwie - wolność - bo jest w Psalmach napisane: ogłosił wolność, otworzył więzienia i puścił ich wolno, uwolnił. I teraz 20 werset tłumaczy co to są za duchy: 20 niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego. Czyli są to duchy z poprzedniego świata, sprzed potopu, nie są to duchy, które są dzisiejszymi duchami ludzi umarłych, bo dzisiejsze duchy ludzi umarłych, którzy nie zgadzali się z Bogiem są synami buntu, oni są podobni do upadłych aniołów. A tutaj jest mowa o pięknej córce ziemskiej. A na dowód tego, że to jest właśnie o tym, zacytuję tu jeszcze: 1P 3, 20 niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. I teraz Państwu przedstawię co oznacza 20 werset. Jest on bardzo wyraźnie ukazany i rozszerzony w księdze Izajasza rozdział 54, i to jest cały rozdział, jest to 17 wersetów, to nie jest dużo, kiedyś kiedy nie rozumieliśmy tego, ciągnęły się one i ciągnęły, tak jak Pieśń nad Pieśniami. A dzisiaj czytamy początek, i po prostu, pyk, i już jest koniec, chciałoby się dalej, ale jest koniec. I proszę zauważyć, to właśnie mówi o tych duchach, którym poszedł zwiastować wolność, jest napisane w Iz 54: 1 Śpiewaj z radości, niepłodna, któraś nie rodziła, wybuchnij weselem i wykrzykuj, któraś nie doznała bólów porodu! Bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan ... I dalej o tym duchu: 4 Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości. I nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa. 5 Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel ...


Link do nagrania z Webinarium - 30.04.2020r.

Webinarium - 25.04.2020r.

Dzień dobry Państwu, spotykamy się w sobotę 25 kwietnia 2020 roku na webinarium sobotnim. Rozpoczniemy nasze spotkanie. Nasze spotkanie proszę Państwa jest, jak już mówiliśmy, w czasie kiedy zbliża się 3 maja. Na początku dzisiejszego spotkania chcę powiedzieć o tym, że w 1884 roku, 13 października, Leon XIII miał wizję; po mszy wszedł w taki stan wewnętrznego uniesienia i zobaczył szatana stojącego przed Jezusem Chrystusem, który krzyczał do Niego: zniszczę Twój Kościół, zniszczę Twój Kościół. I Leon XIII to w ekstazie widzi - zniszczę Twój Kościół. A Jezus Chrystus mówi spokojnym, lekkim głosem: Jeśli możesz, to zniszcz. Czego potrzebujesz powiedz mi, czego potrzebujesz? - Więcej czasu, 75 do 100 lat potrzebuję czasu; i większą władzę nad tymi, którzy mi służą, czyli których już zwiodłem. - Dobrze dostaniesz więcej czasu, a który to czas wybierasz? - Nadchodzący wiek, czyli XX. Jezus Chrystus mówi: dobrze, masz 100 lat.
I mówi Chrystus: a Ja będę dawał siłę wszystkim moim sługom, aby trwali w chwale.
I proszę zauważyć, kiedy to się zaczęło. Święto Świętej Marii Matki Bożej Królowej Polski zostało ustalone przez Benedykta XV w 1920 roku na 3 maja. Wcześniej było 2 maja, ale ostatecznie jest 3 maja. To jest dosyć ciekawa sytuacja, bo było 2 maja i przeniesione zostało na 3 maja, a Intronizacja w Polsce była 19 i 20 listopada, czyli jest też ten czas jednego dnia różnicy tworzący całość. I właśnie proszę zauważyć, w 2020 roku, teraz 3 maja, mija 100 lat władzy szatana, którą szatan otrzymał od Chrystusa, gdzie szatan nie zdawał sobie sprawy z tej sytuacji, że Jezus Chrystus pozwala szatanowi to czynić, ponieważ i tak szatan służy Chrystusowi, tylko w swojej arogancji nie jest w stanie tego pojąć i zrozumieć. A Jezus Chrystus na ten czas przeznaczył - tak jak było na poprzednim spotkaniu powiedziane - przeznaczył czas dopełnienia zła, czas dopełnienia miary zła. I to jest czas dopełnienia miary zła, gdzie ci, którzy są złem stają się jeszcze bardziej źli; a ci, którzy są prawdą stają się coraz bardziej umocnieni w chwale Bożej, bo Chrystus Pan daje im szczególną siłę.


Link do nagrania z Webinarium - 25.04.2020r.

Webinarium - 21.04.2020r.

Dzień dobry państwu, we wtorek 21 kwietnia 2020 roku. Proszę Państwa, rozpoczniemy nasze następne webinarium. Musimy jasno wiedzieć co się dzieje w świecie, ale nie, oczywiście to co się dzieje w świecie w sensie to co Państwo widzicie; nie chcę o tym mówić, bo to wiadomo - koronawirus, szukanie władzy i inne rzeczy. Ale chodzi o tą sprawę o czym się nie mówi. Realizuje się Apokalipsa, realizuje się dopełnienie zła. Bóg Ojciec powoduje tą sytuację, że na ten czas jest wyznaczone dopełnienie zła. I możemy zauważyć jak wszyscy ludzie na świecie z rządów przeganiają się co do zła, czyli co do władzy, co do pomysłów jeśli chodzi o szarych ludzi, powiedzmy szarych, dla nich szarych; ludzi - jaki kaganiec im założyć, jaką obrożę, jak mocno zacisnąć, aby nie utracili życia, albo żeby nie ugryzł, ale żeby chodził w sposób wydawałoby mu się wolny. Człowiek, który żyje w Bogu, tak jak Jezus Chrystus, który przyszedł na świat 2000 lat temu, narodził się w okresie zaborów, zaborów rzymskich. Ówcześni ludzie widząc wielką charyzmę Chrystusa i wielki posłuch, wielką siłę duchową Jego, chcieli Go wykorzystać do tego, aby był przywódcą rewolucji i żeby pokonać Rzymian. Jezus Chrystus powiedział: słuchajcie, Ja nie przyszedłem wyzwolić was spod wpływu zaborcy, który jest zaborcą waszego ciała, ale przyszedłem wyzwolić was spod władzy grzechu. Waszym prawdziwym problemem jest grzech, nie zaborca. Zaborca dręczy wasze ciało, a wy dręczycie swoją duszę. Więc musicie we właściwy sposób odnaleźć relację między sobą a Bogiem, a nie udręczać się tym, co tak naprawdę jest w tym momencie nieistotne i nieważne...
Rzekli Mu uczniowie Jego: „Poucz nas o miejscu, w którym ty jesteś, ponieważ trzeba nam, abyśmy go szukali". Rzekł im: „Kto ma uszy, niech słucha. Istnieje światłość w człowieku światłości i on oświetla cały świat. Gdy nie oświetla, jest ciemność". (Ewangelia Tomasza (24), Apokryfy Nowego Testamentu)


Link do nagrania z Webinarium - 21.04.2020r.

Webinarium - 17.04.2020r.

Dzień dobry państwu, spotykamy się 17 kwietnia 2020 roku na webinarium. Webinarium, które w tej chwili coraz bardziej objawia nam tajemnicę, ten czas; webinarium i ten czas objawiają tajemnicę coraz głębszego stawania się, ujawniania tajemnicy, która na ten czas została przez Boga wyznaczona. Bo na ten czas jest wyznaczona tajemnica objawienia się synów Bożych. Tak, odczuwam bardzo mocno, bardzo silne oddziaływanie z okresu dwutygodniowego od 3 maja do 17 maja. To jest otwarta przestrzeń, wręcz otwarty nowy świat, który będzie otwarty przez okres około dwóch tygodni, który sprowadzi na ten świat ogromną potężną siłę, siłę synów Bożych, czyli Człowieka Światłości. Ponieważ ten dzień, o którym w tej chwili mówimy to jest 3 maja, a to jest 1260 dni na które została ukryta Niewiasta. A Niewiasta po 1260 dniach jest objawiona, ujawniona. I mamy tutaj Ap 12,13: A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. I to jest ten czas.

Link do nagrania z Webinarium - 17.04.2020r.

Webinarium - 10.04.2020r.

Dzień dobry państwu. Rozpoczniemy dzisiejszy piątkowy webinar, w bardzo ważnym dniu. Ogólnie kościół chrześcijański, można bardziej powiedzieć kartagiński, obchodzi w ten dzień śmierć Chrystusa. Ale tak naprawdę to jest śmierć nasza w Chrystusie. Dzisiaj jest ogromnie ważny dzień, bo dzisiaj dwa tysiące lat temu, Chrystus uśmiercił naszą grzeszną naturę w swoim Ciele przybitym do Krzyża. I to mówi św. Paweł w Liście do Galatów rozdział 2 werset 19: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża; a jednocześnie mówi też w Liście do Rzymian rozdział 6 werset 3: Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Co to znaczy chrzest? - Ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, uwierzyli też, że zostali uśmierceni.

Link do nagrania z Webinarium - 10.04.2020r.

Webinarium - 07.04.2020r.

Dzień dobry państwu. Webinarium nasze musimy rozpocząć nie li tylko w czasie pandemii, ale w czasie także trzeciego biada. Proszę Państwa, istnieje trzecie biada, ono działa nieustannie, i ono będzie działało przez 1335 dni - jest napisane bardzo wyraźnie w Księdze Daniela (Dn 12,12). Jest to taki okres, który jest bardzo mocno naładowany wszystkimi wydarzeniami. Jesteśmy w czasie, gdzie Księga Daniela, Apokalipsa, Księga Jeremiasza, pandemia, NWO i wszystko inne w jednym czasie wszystko staje się i działa teraz. Wszystkie rzeczy dzieją się w jednym czasie, i proszę zauważyć, one są w taki sposób ustalone przez Boga, aby się działy w tym czasie i w tej chwili. Jak przeczytacie Państwo Ewangelię według św. Marka rozdział 13, jest tam bardzo wyraźnie napisane:
Mk 13,1-2: Gdy wychodził ze świątyni, rzekł Mu jeden z uczniów: «Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle!» Jezus mu odpowiedział: «Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». I chodzi o tą sytuację, że nie chodzi o kamienie, ale chodzi o tych, którzy chcieliby w jakiś inny sposób, zawłaszczyć lud Pański, który Jezus Chrystus nabył sobie na własność - Tt 2,14: wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.


Link do nagrania z Webinarium - 07.04.2020r.

Webinarium - 03.04.2020r.

Dzień dobry państwu.
W tym momencie człowiek światłości pojawia się dlatego, że woła Boga i wierzy w Boga, że przysłał Syna swojego, który swoją potęgą i swoją mocą, swoją Miłością do Boga i posłuszeństwem, pokonał naszą niewolę wynikającą z nieposłuszeństwa Adama i Ewy, uśmiercił naszą naturę grzeszną, która nie jest naszą śmiercią, ale śmiercią zła; a życie duszy, które On w sobie zachował, skierował ku Życiu, które w Nim zostało stworzone przez Boga Ojca dla nas. I gdy jednoczymy się z tym Życiem, jednoczymy się ze swoją pamięcią kim jesteśmy, bo to jest pamięć nasza, pamięć naszego początku, pamięć naszego jestestwa, pamięć naszego dzieła, pamięć naszego sensu istnienia, pamięć Miłości Boga, pamięć naszej miłości do Boga, pamięć naszej miłości do stworzenia, pamięć naszej miłości do pięknej córki ziemskiej, pamięć naszego posłania, abyśmy poszli i wykonali dzieło, bo czeka na nas ta, której obiecano że przyjdziemy.


Link do nagrania z Webinarium - 03.04.2020r.
Wygenerowano w sekund: 0.05
1,682,626 unikalne wizyty