Webinarium - 20.03.2020r.

Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, Webinar - czyli pierwsze takie spotkanie, pierwsze spotkanie które jest internetowe, ponieważ taki jest w tej chwili wymóg i musimy w taki sposób to czynić.
Link do nagrania z Webinarium - 20.03.2020r.

Film

Dokument

"Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem" (Hi 42:5)

Ciało jest przeznaczone do tego, aby w nim oglądać chwałę Bożą. Chrystus przywrócił nas do postawy Hiobowej i daje nam Hioba jako przykład na dzisiejsze czasy. Hiob jest doskonałością, który ukazuje, że w ciele zaprowadza porządek Bożej natury. Człowiek cieleśnie musi uświadomić sobie doskonałą postawę: Któż jak Bóg. Hiob ma tą postawę. On zaświadcza o tym swoją całą naturą. Mimo, że jego ciało jest pod wpływem trądu, to nie pozwala by trąd ciała, który dotknął skóry jego, dotknął też jego duszy. Nieustannie trwa w doskonałości i z całą usilnością mówi: Jestem sprawiedliwy.

KRÓTKA HISTORIA HIOBA CZLI ODKUPIENIE CIAŁA

Hi 19:23-24: Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić? Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki?
Hi 1:6-8: Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi. I rzekł Bóg do szatana: Skąd przychodzisz? Szatan odrzekł Panu: Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej. Mówi Pan do szatana: A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on.

Zadziw się świecie, gdzie orła nieba wicher niesie

NA WYŻYNACH ORŁA SZYBOWANIE I DO GRANIC NIEBA PODĄŻANIE,
NA WYŻYNACH NIEBA SZYBOWANIE TO NATURA ORŁA PRZECIE,
GDZIE JEST NIEBO PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE …
A I DALEJ DO SIÓDMEGO ORZEŁ W NIEBO WIEDZIE.
ZADZIW SIĘ ŚWIECIE, GDZIE ORŁA NIEBA WICHER NIESIE.
Orzeł.mp3
[...] napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. (Ef 5, 19)
Koh.3.15 To, co jest, już było, a to, co ma być kiedyś, już jest; Bóg przywraca to, co przeminęło.
Ostatnio dodany: 19.12.2019 "ŚWIĘTA NIEWIASTO"- by światu przypomnieć pamięć moją

CZERPAĆ Z MIŁOŚCI, KTÓREJ JESZCZE NIE ZNAMY

Ap 2, 4-5: „Mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij!”. Powróć do pierwszej miłości. Tą pierwszą miłością jest Chrystus, Ten który nas wykupił, On pierwszy nas umiłował, bez Niego nie mamy miłości. On jest naszą miłością, utraconą miłością, którą utraciliśmy przez nieposłuszeństwo. On przyszedł i przywrócił nam życie, żebyśmy my, którzy jesteśmy rozpierzchnięci po komórkach swojego ciała i po pamięci swojego ciała, i rozdarci w udziale w tym świecie, abyśmy mogli się zjednoczyć i odzyskać pierwotną naturę miłości, pierwotną naturę życia. Jak rozpoznać tą miłość, której jeszcze nie znamy? - czerpać z miłości, której jeszcze nie znamy. Tylko wiara jest w stanie czerpać z tego, co jeszcze nie istnieje w tym świecie, ale już jest. Wiara jest to czerpanie z dni, których jeszcze nie znamy, jest to czerpanie też z czasu, który jeszcze nie nadszedł, i czerpanie z miłości, której jeszcze nie znamy, a już zostaliśmy obdarowani - obdarowani miłością.

JEŚLI NIE STANIECIE SIĘ JAK DZIECI, NIE WEJDZIECIE DO KRÓLESTWA BOŻEGO (MT 18,3)

Dziecięctwo Boże jest to natura, którą Jezus Chrystus ukazuje nam jako nieodzowną do zjednoczenia się z Bogiem. Jest to całkowity stan ufności i oddania. Jest ono bardzo prostą naturą, tak prostą, że ludzki rozum nie jest w stanie sobie z nią poradzić, w żaden sposób nie jest w stanie pojąć tego. Dziecięctwo Boże jest to sama czysta dusza, która została uwięziona w ludzkim pojmowaniu swojego istnienia. Rodzica traktuje jako swojego ojca, czyli ducha rodzica traktuje jako jedyną wykładnię prawdy. I ta natura duszy czystej w człowieku, która przyjęła wartości niezgodne z chwałą Bożą, ona ma ogromną moc. I gdy znacie Chrystusa, wiecie o Nim, wiecie że was odkupił, ale nie macie wiary, tylko czynicie to rozumem, to dziecięctwo Boże was zwalcza. Ale kiedy następuje sytuacja świadomego wyboru Chrystusa, to wtedy On wydobywa naszą naturę dziecięctwa spod władzy ducha matki, ducha ojca, ducha świata, i przenosi do nowego świata w nadziei, aby przyodziać w swoją naturę.

NIEWINNOŚĆ

Niewinność, ona w nas jest. Ona uwalnia nas od wszelkich granic, od wszelkich ograniczeń. Musimy poznawać niewinność, która w nas się rozszerza i pozwalać jej istnieć. Nie stawiać jej granic przez rozumienie jej, ale poznawać jej obecność, i pozwalać się jej porwać, ponieważ niewinność jest to czystość i doskonałość. Niewinność jest przeciwnością grzechu. Więc ci, którzy szukają grzechu – szukają dawcy grzechu. Ci, którzy szukają niewinności – szukają dawcy niewinności. Bo niewinność sama z siebie nie istnieje, ona zeszła do tego świata, ale jest w dalszym ciągu połączona z dawcą niewinności. DAWCĄ NIEWINNOŚCI JEST JEDYNIE CHRYSTUS. I kiedy poszukujemy niewinności, znajdujemy też dawcę niewinności – Chrystusa, On przenika nas i stajemy się całkowicie nową istotą, nową naturą.

OTO CZYNIĘ WSZYSTKO NOWE (Ap 21,5)

Któż na ziemi nie dba o swoje życie? Wszystko robi, aby żyć – je, pije, śpi, pracuje, aby jego życie było lepsze, aby lepiej się czuł (w jego mniemaniu oczywiście), że życie jego będzie lepiej wyglądało. A jeśli Chrystus Pan naprawdę jest naszym życiem, to któż o swoje Życie by nie dbał? Jeśli Chrystus jest naprawdę życiem człowieka, to wszystkie zabiegi człowieka, cała jego siła, wszystkie jego myśli, wszystkie cele, cały sens jest skupiony na tym, aby Życie w nim trwało, czyli Chrystus w nim trwał. I stacza bitwę ze wszystkim co sprzeciwia się Życiu jego. A jego życiem jest Chrystus. Więc stacza bitwę ze wszystkim co jest przeciwko Chrystusowi, przeciwko Prawdzie, czyli stacza bitwę ze wszelką siłą Zwierzchności, która jest przeciwko Bogu, jak napisał Święty Paweł: Ef 6,12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich - ponieważ one chcą zniszczyć nasze Życie.

Lud Święty Najwyższego

Iz 62,12: Nazywać ich będą „LUDEM ŚWIĘTYM”, „ODKUPIONYMI PRZEZ PANA”
Flp 3,3: My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym - my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele.
Dn 7,27: A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe.

Wkroczyliśmy w nowe życie jak Chrystus, który powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Rz.6.4

Przychodzi czas, abyśmy w pełni uświadomili sobie, że jesteśmy synami Bożymi. Zostaliśmy stworzeni, zrodzeni przez Boga Ojca w Chrystusie Panu, kiedy Jezus Chrystus został wskrzeszony i zmartwychwstał. A my razem z Nim przez moc Zmartwychwstałego Ciała, które od Boga pochodzi, ożyliśmy i zostaliśmy stworzeni nową istotą. Zostaliśmy zrodzeni w momencie, kiedy życie Jezusa objawiło się w pełni mocą Chrystusa doskonałego, Ciała przeniknionego Chwałą Boga, który Żyje. My zostaliśmy tym Życiem zrodzeni w Nim i jesteśmy integralną częścią z Chrystusem, z Jego natury, aby czynić z góry ustalone uczynki przez Boga nakazane, którymi jest wznosić jęczące stworzenie i wydobyć z udręczenia tą naturę, która została przeznaczona do tego, aby mieć przystęp do Boga Ojca w jednym Duchu.

Odpuściłeś nam nasze winy - Modlitwa Pańska 6 werset

Moc Ducha Świętego jest nieustannie żywa i nieustannie odsłania nowe tajemnice… I werset szósty Modlitwy Pańskiej, w objawieniu Ducha Św. brzmi: Odpuściłeś nam nasze winy jako my odpuściliśmy naszym winowajcom. 2 Kor.5.15 "A właśnie za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał." Ojcze nasz, odpuściłeś nam nasze winy jako my byśmy odpuścili naszym winowajcom, jako my byśmy to uczynili. To Ty w nas wybaczyłeś winy wszystkim tym, którzy je wobec nas zawinili, i wybaczyłeś wszystkie winy nasze, które zawiniliśmy wobec innych. „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią” (Łk 23,34). Przyjąłeś Ojcze tą prośbę Syna Twego jako naszą i wybaczyłeś.

PRZEZ WIARĘ ZWYCIĘŻAMY ŚWIAT - 1J 5,4

Jezus Chrystus ten świat zwyciężył przez Krew. A my ten świat zwyciężamy przez wiarę w Krew. Wiara jest indywidualną naturą każdego człowieka, osobistą relacją z Chrystusem, osobistym przyjęciem drogocennej Krwi, osobistym przyjęciem Ducha Ożywiającego. Jezus Chrystus jest ostatnim Adamem i po Nim nie ma już grzechu na ziemi. Prawo jest przywracane, i nie tylko jęczące stworzenie jest wydobywane z udręczenia, ale jęczące stworzenie razem z synem Bożym roztacza chwałę Bożą nad ziemią. Ponieważ ono jest szczytem tego świata. I z tego szczytu świeci światłość do świata. I nie ma już miejsca dla szatana na tym świecie. Synowie Boży wypełniają Prawo Boże, przyszli je wypełnić, aby stało się ono w pełni istniejące, przestrzegane, działające, w mocy.
Wygenerowano w sekund: 0.06
1,648,842 unikalne wizyty