PRZEZ WIARĘ ZWYCIĘŻAMY ŚWIAT - 1J 5,4


Jezus Chrystus ten świat zwyciężył przez Krew.
A my ten świat zwyciężamy przez wiarę w Krew.

Dokładnie powiedział Jezus Chrystus słowami św. Jana:
Wiara zwycięża świat.

1J 5,4: Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat;
tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.


Wiara jest indywidualną naturą każdego człowieka, osobistą relacją z Chrystusem, osobistym przyjęciem drogocennej Krwi, osobistym przyjęciem Ducha Ożywiającego.

Jezus Chrystus jest ostatnim Adamem i po Nim nie ma już grzechu na ziemi:
1Kor 15, 45: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.

Ale są buntownicy na tej ziemi - synowie buntu, którzy skrzętnie i chytrze chcą przywrócić swoją władzę przez jakoby uczynki, które są zakamuflowanym grzechem i sprzeciwem przeciwko Bogu, sprzeciwem przeciwko władzy nadrzędnej i przeciwko mocy. I żądają żeby im pokłon oddać.
Tak jak szatan żądał pokłonu od Chrystusa, żeby dać mu władzę, tak oni też pokłonu żądają, aby im pokłon oddać. Ale są to buntownicy - synowie buntu, którzy jak to powiedział św. Piotr w 2 Liście rozdział 2, z powodu chciwości i z powodu władzy to wszystko robią, aby ludzi ponownie wciągnąć w czeluść przez ich sumienia, żeby zawrócić ich z mocy odkupienia, aby odkupienie widzieli we własnych zdolnościach, we własnych umiejętnościach.
Postępowanie oficjalne tego świata, które uważa się na prawie – że prawo jest władzą tego świata, nie wiara. Wiara w prawo jest sensem wiary z ich punktu widzenia.

Ale wiara znosi prawo.
Wiara nie jest prawem.


Jak to św. Jan powiedział:
WIARA POKONUJE TEN ŚWIAT
my przez wiarę pokonaliśmy ten świat.
Przez wiarę – czyli przez przyjęcie Chrystusa, obecność Chrystusa w naszym życiu, gdzie nas już nie ma, jest Chrystus .
Wiara - czyli obecność Chrystusa, w której jesteśmy pewni i przekonani odkupienia.
Odkupienie oznacza bezgrzeszność.
Odkupić oznacza wydobyć, skreślić dług, zapis dłużny, usunąć wszelkie długi.
Odkupić – wydobyć, zapomnieć, zakryć.

Chrystus Pan odkupił nas, jesteśmy odkupieni i radośnie uczestniczący w zbawieniu, dlatego że ci, którzy przez miłosierdzie są wyzwoleni, a miłosierdzie jest dostępne przez wiarę, nie idą pod sąd, ale idą prosto ze śmierci do życia, bo miłosierdzie tryumfuje nad sądem.

Synowie Boży to są ci, którzy są świadomi obecności Boga, że nigdy On ich nie opuścił,
że nic nie ma w tym świecie, co mogłoby im zastawić drogę czy stać się przeszkodą.
Ponieważ NIE oni staczają bitwę.
Oni są świadectwem zwycięstwa.
Oni są świadectwem odkupienia.
Oni są świadectwem mocy.
Oni są prawdą i Prawem Boga panującym na tej ziemi od zarania dziejów, od początku stworzenia.
I przychodzą wziąć w posiadanie to, co odwiecznie zostało im dane, odwiecznie do nich należało, odwiecznie czekało na ich przybycie.

I wszelki opór jest dławiony w zarodku,
dlatego że oni są powołani,
są mocą Syna Bożego,
są mocą Boga kroczącą po tej ziemi.

I ktokolwiek pomyśli o nich w niewłaściwy sposób i chce ich zaatakować,
to sam Bóg zgładza ich, zgładza tych wszystkich, którzy stawiają się przeciwko Bogu.
Bo oni idą świadczyć, 2Kor5.18-19
i wydobyć z udręczenia jęczące stworzenie,
które zostało poddane w znikomość na jeden dzień.
Bo Bóg stworzył stworzenie w ciągu pięciu dni,
a szóstego dnia stworzył człowieka – syna Bożego,
synów Bożych – swoje dzieci,
na wzór i podobieństwo Boga stworzył ich,
i posłał ich, aby wydobyć jęczące stworzenie z udręczenia,
które poddał w znikomość na jeden dzień.

I synowie Boży poszli, a szatan wściekły na to, wiedząc że go rozpoznają udawał pomocnika.
Ale Chrystus Pan przyszedł w czasie, kiedy staliśmy się dorosłymi, jak to mówi św. Paweł w Liście do Galatów rozdział 4, aby całkowicie nas wykupić i byśmy byli całkowicie świadomi chwały Bożej i pozostawali w niej i wiedzieli, że cokolwiek czynimy nie jesteśmy sami.
Chrystus Pan ożywił nas,
On jest naszym życiem ,
nas nie ma - On jest,
nie my żyjemy – On żyje.

Więc chwała Jego emanuje w synach Bożych,
a oni przychodzą wydobyć jęczące stworzenie z udręczenia,
a Chrystus Pan stacza bitwę, zwycięską od zawsze.
Jest Panem tej ziemi i nie pozwala w żaden sposób tego zakłócić i zmienić.

Synowie Boży są świadectwem panowania Chwały Boga, Chwały Ojca, chwały doskonałości wszelkiej, ponieważ ta doskonałość jest wszelką doskonałością wszystkiego.

Synowie Boży nie myślą co mają czynić,
ale Prawo przywrócone przez Boga,
ono w nich samodzielnie się odradza,
i samodzielnie jest światłością, prawdą, sensem, celem.
I są świadomi odkupienia,
są świadomi radości, prawdy i miłości,
są świadomi tego kim są i dokąd zmierzają,
są świadomi pełni, która do nich doszła,
i są świadomi pełni, która z nich wychodzi.
Wychodzi oznacza – są świadomi odkupienia, są świadomi Chrystusa, są świadomi drogocennej Krwi, są świadomi miłosierdzia i miłości Bożej, miłości i miłosierdzia, są świadomi tego co im uczyniono i radują się, i tą światłość, radość i miłość udzielają wedle słów Jezusa Chrystusa:
MIŁUJCIE SIĘ JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM

Św. Jan, gdy miał już dziewięćdziesiąt kilka lat, powtarzał często:
MIŁUJCIE SIĘ
I pyta się pewien człowiek:
- Dlaczego nam zawsze mówisz miłujcie się i nic więcej nie mówisz?
- Bo to są słowa Jezusa Chrystusa, które są najważniejsze, inne słowa bez nich są nieważne, więc mówię najważniejsze, te które są najważniejsze:
MIŁUJCIE SIĘ JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM
Zobaczcie, że oni też są odkupieni, szukajcie w nich prawdy i ukazujcie im prawdę i powiedzcie, że czyn zły jest czynem złym i w żaden sposób nie jest dobry. Chrystus jest odkupicielem i nie można tego zmienić i to jest Jedyna Prawda.


Synowie Boży troszczą się z całą mocą, z całą troską o Świętą Marię Matkę Bożą zabierając ją w pełni do swoich serc, a Ona jaśnieje w ich sercach mocą Chrystusa Zmartwychwstałego, mocą Ojca, mocą Miłosierdzia, mocą drogocennej Krwi.

I w pełni otaczają Ją swoją opieką, troską tak ogromną jak noworodkiem,
gdzie rodzic otacza noworodka troską tak ogromną,
że odsuwa wszystkie swoje sprawy,
a on jest tym, które mówi co jest najważniejsze.

I gdy przyjmujemy Świętą Marię Matkę Bożą - synowie Boży - do swojego serca i troszczymy się o Nią, to Ona nam mówi co jest najważniejsze. Ona jest jaśniejącą gwiazdą, jutrzenką, mocą Chrystusa w naszych sercach, i rozświetla mroki ziemskiej natury, które od wieków, od zarania dziejów oczekują na światłość synów Bożych, którzy jaśnieją gwiazdą poranną, jutrzenką, która rozświetla ich serca i mroki ziemskiej natury, po którą przychodzą w imię Pańskie posłani. Posłani dla życia, aby żyć, i żeby wszystko żyło na chwałę Boga.

Synowie Boży całkowicie panują nad żywiołami, które jeszcze w ciele są odczuwalne.
Ale oni wiedzą, że Chrystus jest nieustannie z nimi i On jest panującym nad żywiołami.
I oni nieustannie trwają w chwale Jego, nieustannie wpatrując się w Jego chwałę.
A On w nich jest ich światłością,
światłością, którą oczekuje świat,
światłością świata,
światłością jęczącego stworzenia,
wyzwoleniem i Miłosierdziem.

Jesteśmy wolni od grzechu.
Świadomość wolności od grzechu jest kierowaniem się ku Chrystusowi, ponieważ w żaden sposób nie jesteśmy wolni od grzechu, jak tylko Jego Mocą. Więc jest to świadomość wewnętrznie wzrastająca. Kiedy jesteśmy świadomi wolności od grzechu, to nie myślimy o niczym innym, i cała nasza natura wewnętrzna kieruje się ku Chrystusowi.

To jest tak jak z pracą, zadaniem, doświadczeniem i próbą. Gdy wiemy, że dawana jest przez Boga, to swoją wewnętrzną naturą, duszą swoją łączymy się z Bogiem, który daje nam siłę ją wykonać.

Gdy wiemy, że jesteśmy bezgrzesznymi w Mocy Chrystusowej, to moc Chrystusowa daje nam tą świadomość i pełnię czystości, pełnię doskonałości, która jest udziałem w mocy drogocennej Krwi, naszym udziałem w Niej.

Więc gdy wiemy, że jesteśmy bezgrzeszni, jesteśmy połączeni z Drogocenną Krwią.
Chrystus i my jesteśmy jednością,
mimo że On jest na Niebiosach,
a my jesteśmy na ziemi.
Ale nie jesteśmy cielesnymi.
Jest to stan splątania, czyli połączenia dwóch stanów doskonałych, które stanowią jedność, gdziekolwiek się znajdują zawsze w tej jedności pozostają.

Dlatego świadomość, że jesteśmy wolni przez Drogocenną Krew, nie może pochodzić skądinąd jak tylko od samego Chrystusa. Jest to Jego obecność. Daje nam to pełną świadomość, pełny udział, pełne przekonanie i pełną radość Jego obecności, Jego Ducha – Ducha Ożywczego.

On to jest radością naszą, czystością, doskonałością, wolnością, zrodzeniem, nieśmiertelnością.

Prawo jest przywracane, i nie tylko jęczące stworzenie jest wydobywane z udręczenia, ale jęczące stworzenie razem z synem Bożym roztacza chwałę Bożą nad ziemią.
Powiedziane jest przecież o nim:
Ci, którzy zjednoczyli się w jednym domu, powiedzą górze przesuń się, a ona się przesunie.
Jest to wypełnienie Prawa.
I to nie tylko wydobycie z udręczenia jęczącego stworzenia,
ale z nim panowanie w Pełni nad światem.
Ponieważ ono jest szczytem tego świata.
I z tego szczytu świeci Światłość do świata.
Ono jest tym, które ujawnia i ma pełną władzę,
gdy jest w pełni przeniknione Światłością,
władzę nad całą ziemią, światem i wszelkimi stworzeniami,
bo taki jest zamysł Boga:
Idźcie rozradzajcie się i rozmnażajcie, czyńcie sobie ziemię poddaną, panujcie nad zwierzętami morskimi, lądowymi i powietrznymi.
To jest zamysł Boga.
Prawo nie tylko przywraca chwałę jęczącemu stworzeniu, ale jęczące stworzenie, które już jest przemienioną naturą przyobleczoną w chwałę Bożą stanowi jedność z Synem Bożym.
Jest mocą panowania Pełni nad ziemią i stworzeniem.

I nie ma miejsca dla szatana na tym świecie, bo zostało to miejsce całkowicie odkupione za cenę Życia i Krwi Chrystusa, który okup złożył wedle prawa tego świata mocą Krzyża.
I jest ten świat nabyty całkowicie zgodnie z prawem.

A synami Bożymi są ci, którzy wypełniają Prawo Boże i przyszli je wypełnić, przyszli aby stało się ono w pełni, w Pełni istniejące, przestrzegane, działające, w mocy.


Fragmenty wykładu z Łeby - 13-17 wrzesień 2017r

Cały wykład dostępny jest w plikach mp3 pod linkiem:
chomikuj.pl/aygora/Dokumenty/Wykłady/2017/09+Wrzesień/Łeba+13-17.09.2017

Wygenerowano w sekund: 0.04
1,842,966 unikalne wizyty