Nawigacja

Artykuły: Wykłady PDF

WEWNĘTRZNY CZŁOWIEK UKRYTY - Łódź, 03.06.2016r
Wewnętrzny człowiek ukryty to jest właśnie jęczące stworzenie zdolne do pojmowania, zdolne do odczuwania, zdolne do życia. To jest ta nasza natura wewnętrzna, która przemienia naszą cielesność. Nie ma możliwości dotknąć tego miejsca i w żaden sposób go poznać, ponieważ jak to Jezus Chrystus mówi w Ewangelii: Ani krew ani ciało nie dało wam tego poznania, tylko Mój Ojciec w niebie. To Bóg dotyka tego miejsca.

Pobierz plik

UKRYTY CZŁOWIEK - Łódź, 28.05.2016r.
Bóg związał wszelkie istnienie, całą ziemię i wszelkie istnienie ziemskie związał swoją nadrzędną władzą z człowiekiem. Uczynił go odpowiedzialnym za ziemię i za wszelkie stworzenie.
Bądź opanowany, łagodny, wierny, dobry, uprzejmy, cierpliwy, nieś pokój, radość i miłość. Bądź doskonały, bądź radosny, bądź wierny. I wznoś wszystko ku doskonałości ostatecznej, ku Bogu samemu - ku niewinności. Bo uczyniłem cię niewinnym, usprawiedliwiłem. Więc gdy usprawiedliwiłem - uczyniłem cię niewinnym, i żyj jak niewinny, bo usprawiedliwiłem ciebie. Jeśli nie chcesz żyć jak niewinny, to nie wierzysz, że ciebie usprawiedliwiłem, ale kiedy wierzysz, że cię usprawiedliwiłem - żyj jak niewinny. Jesteś niewinny, bo ciebie usprawiedliwiłem.


Pobierz plik

CAŁA PRAWDA O CZŁOWIEKU - Łódź, 20.05.2016r.
Jeśli Chrystus mnie wykupił, a ja należę do Niego, to dlaczego jeszcze nie należę do Niego w całości? Dlaczego w całości jeszcze nie należę? Dlaczego nie czynię to, do czego mnie w tej chwili powołał i przystosował? Z jęczącym stworzeniem będę zawsze zjednoczony. Ale nie chcę przez grzech, tylko chcę przez Chrystusa. Chcę, aby w jęczącym stworzeniu odbiła się doskonałość Chrystusa. Tak jak we mnie się ona odbija i istnieje, tak chcę, aby ona w nim istniała. Tak jak we mnie zaistniała, tak żeby się we mnie nie zatrzymała, ale żeby w nim w pełni zaistniała. Żebym nie ograniczył jej w żaden sposób. Żebym w pełni pozwolił Chrystusowi czuć się u siebie, i czuć, że jestem królestwem Jego.

Pobierz plik

O TYM KIM JESTEŚMY - Łódź, 14.05.2016r.
Kim jest człowiek wewnętrzny? Człowiek wewnętrzny - to sam Chrystus, który nas nabył.
Św. Paweł mówi: A chodziłem po tym świecie okazywać, że każdy ma człowieka wewnętrznego zdolnego do dobra, że jest doskonały w Chrystusie, że ma człowieka wewnętrznego doskonałego w Chrystusie, którego Chrystus nabył i jest zdolny do dobra.
Jęczące stworzenie - ono jest naszą prawdą o tym kim jesteśmy. A kim jest jęczące stworzenie? Jest naturą której obiecano, przez synów Bożych, oglądać chwałę Bożą.


Pobierz plik

ŻYCIE WEDŁUG DUCHA BOŻEGO - Łódź, 06.05.2016
Rz 8,2 Albowiem prawo Ducha, które daje życie w Jezusie Chrystusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci.
Rz 8,5-8 Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą.


Pobierz plik

SYNOWIE BOŻY PRZYCHODZĄ PANOWAĆ NAD ZIEMIĄ - Łódź, 30.04.2016r
Syn Boży to jest człowiek ponownie odnowiony, który się narodził w Duchu, ma Ducha Bożego i ponownie przywrócona została mu doskonałość Boża, aby jako człowiek stworzony na początku świata, poszedł i panował nad ziemią, i nad wszelkim stworzeniem. I wtedy jest w relacji z jęczącym stworzeniem, ale już nie z powodu grzechu, tylko z powodu Prawa Starożytnego.

Pobierz plik

POWSTAŃCIE SYNOWIE BOŻY - Łódź, 22.04.2016r
Rz 8,14 „Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są Synami Bożymi”
Synowie Boży muszą powstać. Nie zabraniajcie powstawać Synom Bożym.
Synowie Boży muszą powstać, bo jęczące stworzenie nieustannie jęczy, co coraz silniej słychać i widać.
I dlatego, nie zabraniajcie powstawać Synom Bożym, nie udręczajcie sumienia człowieka, nie zabraniajcie sumieniu człowieka przyjąć Chrystusa, nie zabraniajcie sumieniu człowieka zrozumieć i przyjąć, że w Chrystusie ma swój obraz doskonały, już w tej chwili - każdy.


Pobierz plik

KAŻDY JEST DOSKONAŁY W CHRYSTUSIE - Łódź, 16.04.2016r
W Bogu jest obraz ostateczny wszelkiego stworzenia i wszelkiej doskonałości. On już jest. W Bogu jest już ostateczny obraz nas doskonały.
Co chrzest czyni? Zanurza nas w Chrystusie, ale jednocześnie nie tylko w Chrystusie, ale w nas doskonałych, którzy w Chrystusie jesteśmy. W Chrystusie nasza doskonała część, przez Chrystusa Pana odkupiona jest z Nim zjednoczona i ma doskonały obraz. Kto jest w Chrystusie, to ma także obraz doskonały brata swojego w sercu swoim, ponieważ w Chrystusie ten obraz jest.Wszyscy mają doskonały obraz swój, czyli obraz człowieka zbawionego, oczyszczonego.


Pobierz plik

DZIESIĘĆ PANIEN-CÓRKI BOGA - Łódź 02-08.04.2016r.
Pięć mądrych to są wiara, miłość, radość, pokój, nadzieja. Jeśli mają je ci, którzy wierzą we Mnie, stają się one przewodnikiem dla wierzących we Mnie i w Tego, który Mnie posłał.
Kim są więc te głupie? Powiedział nam: Słuchajcie. Rozsądek, poznanie, posłuszeństwo, cierpliwość i miłosierdzie, one to zasnęły w nich, w tych, którzy wierzą i wyznają Mnie, lecz nie pełnią mych przykazań.


Pobierz plik

GRÓB JEZUSA CHRYSTUSA-WROTA DO NIEBA - Łódź 19.03.2016r.
I odwalił kamień od grobu, aby mogły wejść do miejsca życia, do grobu życia, do grobu, w którym jest życie i zmartwychwstanie, gdzie jest to rubież nieba, rubież królestwa, miejsce, gdzie królestwo Boże w pełni się objawia i się w pełni wypełniło. I nie weszły do grobu, ale wyszły z grobu do miejsca narodzenia, do miejsca powstania, do miejsca, gdzie zradzają się w Chrystusie, dla Chrystusa, gdzie stają się oblubienicami, stają się niewiastami w pełni.

Pobierz plik

CHRYSTUS PRZYWRÓCIŁ NAM NIEBIAŃSKĄ DOSKONAŁOŚĆ - Łódź 09.01.2016r.
To Chrystus wybawił nas, przywrócił nam odwieczną niebiańską doskonałość, tą którą mieliśmy ze zrodzenia. Przywrócił nam jedność z Bogiem, przywrócił nam łaski, przywrócił nam doskonałość, przywrócił nam czystość, przywrócił nam jedność z Bogiem przez Wieczne Przymierze.

Pobierz plik

JESTEŚMY KRÓLESTWEM BOGA - Łódź 26.02.2016r
Ap 5,9-10 «Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi»

Pobierz plik

"TEN, CO OTWIERA, A NIKT NIE ZAMKNIE" - Łódź 20.02.2016r
Ap 3,7-8 To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, I Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed Tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś Moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia.

Pobierz plik

PRZYMNAŻAJMY CHWAŁY JEZUSOWI CHRYSTUSOWI - Łódź 23.01.2016r.
I dlatego tutaj Duch Boży nawołuje nas do silnego i ścisłego stanięcia po stronie prawdy, czyli po stronie chwały, aby przymnażać chwały Jezusowi Chrystusowi (...) Przymnażanie chwały Chrystusowi, przymnażanie chwały Jego krwi, przymnażanie chwały Jego krzyżowi, nas czyni zwycięzcami, którzy są w zbrojach jaśniejących chwałą Bożą, tarczami i mieczami obosiecznymi, a także puklerzami, które nas chronią przed wszelkim zwiedzeniem. Idziemy jako zwycięzcy. Jesteśmy zwycięzcami, ponieważ Chrystus jest zwycięzcą i daje nam zwycięstwo, a zwycięstwo nasze jest z tego, że chwały Mu przymnażamy.

Pobierz plik

BOŻE MIŁOSIERDZIE - Łódź 15.01.2016r
Miłosierdzie jest darmową mocą, darmowym wyzwoleniem człowieka.
Miłosierdzie - ono ratuje nas wszystkich.
Miłosierdzie - czyli Chrystus, Bóg ratuje wszystkich ludzi na ziemi bez żadnej różnicy.


Pobierz plik
Wygenerowano w sekund: 0.04
1,684,916 unikalne wizyty